gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о одређивању лица за поступање по захтеву за слободан приступ инфо-рмацијама од јавног значаја за Скупштину општине Алибунар као орган општине Алибунар

На основу члана 38. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'' број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР КАО ОРГАН ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Одређује се Илија Пенца, помоћник председника општине Алибунар, као лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја за Скупштину општине Алибунар као орган Општине Алибунар.
2.     Именовани има права и дужности утврђене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
3.     Именовани има право на накнаду за рад коју ће утврдити Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.
4.     Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-145/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81