gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР''  АЛИБУНАР
 
 
  1. Звонко Завишић, техничар конфекционер из Алибунара, именује се за директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, на период од четири године.
  2. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 12. новембра 2013. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном гласнику РС'' и „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
        Скупштина општине Алибунар је на својој 18. седници одржаној дана 12.09.2013..г. донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, бр. 023-38/13-06-01. На основу ове Одлуке, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је на истој седници расписала Јавни конкурс за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, бр. 023-42/13-06-01.
         Јавни конкурс је сагласно одредби члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) објављен у ''Службеном гласнику РС'' дана 14.10.2013.г. од када теку сви конкурсни рокови. Осим у ''Службеном гласнику РС'', јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Данас'' из Београда дана 02.10.2013.г., званичној интернет презентацији Општине Алибунар и на огласној табли.
         Поступак јавног конкурса спроводи Комисија за избор директора јавних предузећа Општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју је својим Решењем, бр. 020-120/2013-06-01, образовала Скупштина општине Алибунар на својој 18. седници одржаној дана 12.09.2013.г. (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2013).
         Јавни конкурс је трајао од 14.10.2013.г. до 29.10.2013.г.
         На наведени јавни конкурс пријаву је доставио само један кандидат и то:
1)     Звонко Завишић, техничар конфекционер из Алибунара.
            На својој Трећој седници одржаној дана 01.11.2013.г. Комисија је разматрања приспелу пријаву и констатовала да пријава кандидата Звонка Завишића из Алибунара испуњава формалне услове за избор директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из Алибунара утврђене Јавним конкурсом.
            С обзиром на то да је Звонко Завишић из Алибунара био једини кандидат који је испунио све формалне услове из Јавног конкурса, Комисија није спровела испитни поступак, сагласно одредби члана члана 10. став 1. Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, а на основу члана 30. став 1. Закона о јавним предузећима.
            Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
            Против овог Решења није дозвољена жалба.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-64/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81