gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о додели локације за постављање привременог објекта на јавној површини непосредном погодбом

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11 и 121/12), члана 15. став 1. тачка 6) и члана 58. став 1. тачка 2) Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08, 13/09 и 13/11), члана 8. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10; 7/11; 9/11 и 15/11) – (у даљем тексту: Одлука), Општинско веће општине Алибунар на 40. седници одржаној 10. октобра 2013. године доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

 

Члан 1.

            Овом Одлуком се непосредном погодбом додељује у закуп локација за постављање привременог објекта на јавној површини, у насељеном месту Алибунар, која је као таква утврђена и одређена Програмом привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04 и 8/05, 2/10, 7/10, 9/10; 2/11; 5/11; 10/11; 16/11; 14/12 и 29/12) – (у даљем тексту: Програм), под прописаним условима поменутог документа.

Члан 2.

            Предметна локација је следећа:

  1. На локацији на јавној површини ознаке ``Школа 1``, досадашње површине од 30 м2, која се налази у насељеном месту Алибунар, између школе и деонице државног пута II реда број 123, Божидару Пајевићу из Алибунара, са станом у улици Трг Слободе бр. 8, који је у поседу досадашње површине на предметној локацији од 2003. године, на основу уговора о закупу јавне површине број 35-19/03-03, од 04.09.2003. године, се додељује додатна површина од 9 м2, тако да укупна површина предметне локације сада износи 39 м2, а на истој се може поставити привремени објекат намене за обављање угоститељске делатности, са санитарним чвором, све у складу са утврђеним условима у Програму

 

Члан 3.

            Крајњи акт о додели предметне површине на предметној локацији у закуп непосредном погодбом, ће представљати уговор о закупу предметне локације, у укупној њеној површини, закључен између Председника општине Алибунар и закупца локације.

            Уговором о додели локације у закуп, из става 1. овог члана, ће бити одређена цена закупа, као и време закупа, при чему исто не може да прекорачи максималан рок од 5 година, од дана закључења уговора са Председником општине, односно до момента привођења локације намени одређеној урбанистичким планом, односно другим планским документом.

Члан 4.

            Закупац локације може да буде правно лице или предузетник.

            Закупац предметне локација из члана 2. ове Одлуке је у обавези да поднесе захтев за закључивање уговора о закупу јавног грађевинског земљишта (јавне површине), у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

            Уколико закупац предметне локације не поступи у складу са претходним ставом, ова Одлука престаје да важи.

Члан 5.

            Закупац предметне локације је дужан да се придржава свих прописаних услова постављања (укључујући намене, тип, изглед објекта и друго), одржавања и измирења обавеза за привремени објекат на предметној јавној површини, све на основу Програма и Одлуке.

Члан 6.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 350-33/13-06

Датум: 10. октобар 2013. године

А л и б у н а р, Трг Слободе бр. 4.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81