gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о поступку и мерилима за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Алибунар

На основу члана 30. Став 2. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на својој 40. седници одржаној дана 10. октобра 2013. године доноси
 
П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА АЛИБУНАР
 
Члан 1.
            Правилником о поступку и мерилима за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар (у даљем тексту: Правилник) утврђују се правила поступка и мерила за избор директора по јавном конкурсу који расписује Скупштина општине Алибунар, а које у свом раду примењује Комисија за избор директора јавних предузећа општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
 
Члан 2.
           Комисија ради и одлучује у седницама.
           Седницу Комисије сазива председник Комисије. У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице Комисије сазива и њима председава најстарији члан.
 
Члан 3.
            Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја чланова Комисије.
            Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.
            На седници Комисије води се записник који обавезно садржи: датум и место одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлози и ставови изнети на седници, резултати сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.
            Записник Комисије постписује председник Комисије, односно председавајући седници Комисије.
 
Члан 4.
            По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, председник Комисије, односно председавајући седници Комисије, заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и поднети докази.
            На седници из става 1. овог члана Комисија обавезно проверава:
1)     да ли су све пријаве достављене у року, који је одређен огласом о јавном конкурсу,
2)     да ли су све пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о пријави на предметни конкурс и
3)     да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени.
 
 
Члан 5.
            Пријава на конкурс мора да садржи доказе, који су као обавезни утврђени текстом јавног конкурса.
            Уколико Комисија утврди да пријава има неки од недостатака ближе дефинисаних чланом 4. овог Правилника, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну.
             Поред обавезних доказа, утврђених текстом јавног конкурса, кандидат има право да приложи и друге доказе који му одговарају, а које Комисија слободно процењује.
 
Члан 6.
            Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак.
            У изборном поступку посебно се оцењује стручна оспособљеност, а на основу приложених доказа.
            Приликом оцењивања стручне оспособљености, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ.
 
Члан 7.
            Изборни поступак може да се спроведе у више делова, усменим разговором,  писменом провером или на други одговарајући начин. Одлуку о томе на који начин ће се спровести изборни поступак донеће Комисија у сваком конкретном случају.
 
Члан 8.
            Уколико се провера стручности кандидата врши усменим разговором, она се врши разговором свих чланова Комисије са кандидатом.
             За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања, по истом редоследу.
             Комисија може у току разговора да постави додатна питања ако су неопходна додатна објашњења.
             Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ.
 
Члан 9.
            Писмена провера кандидата је обавезна у случају ако се на јавни конкурс јави више од пет кандидата који испуњавају опште услове.
            Писмена провера спроводи се једновремено за све кандидате. За писмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима.
            Уколико се у изборном поступку спроводи писмена провера, Комисија ће обавестити кандидате о месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор са кандидатима, а најкасније 3 дана пре дана одређеног за усмени разговор.
 
Члан 10.
            Кандидате који су испунили мерила прописана за избор директора, Комисија увршћује на ранг листу.
            Ранг листа образује се на основу укупне оцене кандидата као бројчано изражених и утврђених резултата кандидата. Укупна оцена кандидата представља збир посебне оцене стручне оспособљености и посебне оцене знања и вештина утврђених на основу усменог разговора, односно писмене провере кандидата.
            Листа за избор са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано израженим и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за избор, доставља се Општинском већу општине Алибунар. Истовремено, Комисија доставља и записник о изборном поступку.
 
Члан 11.
           У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата, Комисија ће одредити додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
            За додатну усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.
            У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког кандидата у додатној усменој провери примењују се одредбе члана 8. овог Правилника.
 
Члан 12.
             У случају да се на јавни конкурс јави само један кандидат, Комисија ће само утврдити испуњеност општих услова. Уколико кандидат испуњава опште услове, Комисија неће обавити разговор са кандидатом, већ ће о томе обавестити својим извештајем Општинско веће општине Алибунар, на начин утврђен чланом 10. став 3. овог Правилника.
             У случају да се на јавни конкурс јави само један кандидат, који не испуњава прописане услове, Комисија ће донети закључак о одбацивању пријаве као неблаговремене, неразумљиве или непотпуне, а извештајем ће предложити да се спроведе нови поступак.
 
Члан 13.
             Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 023-48/13-06
Датум: 10. октобар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81