gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 9. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 3. Одлуке о поверавању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије Општине Алибунар и превоза одређених категорија становништва са територије Општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2013), Општинско веће општине Алибунар, на својој 40. седници одржаној дана 10. октобра 2013. године доноси

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Члан 1.

          У Правилнику о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2013 и 26/2013), у оквиру поглавља ''II БЛИЖИ УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ'' – одељка ''3. ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И СМЕШТАЈ У УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ'', уводе се нови чланови 9. и 9а., који гласе:

''Члан 9.

           Редовни ученици основних и средњих школа са пребивалиштем на територији Општине Алибунар имају право на регресирани превоз код овлашћеног превозника Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' из Алибунара (у даљем тексту: ЈАТП ''Алибунар'') у висини од 100% цене месечне карте, за текућу школску годину у периоду од 01. септембра 2013. године до 30. јуна 2014. године.

           Право на регресирање трошкова превоза ученици остварују подношењем захтева за издавање месечне-годишње карте код овлашћеног превозника ЈАТП ''Алибунар'' за текућу школску годину, а уз захтев прилажу следећу документацију:

1.     потврду школе о редовном похађању наставе и

2.     фотокопију личне карте родитеља, старатеља или хранитеља.

            На основу поднетих захтева ученика са пратећом документацијом, ЈАТП ''Алибунар'' доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом (листинг издатих карата по релацијама у међумесном саобраћају) Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за привреду, јавне службе и развој и то најкасније до 15-тог дана текућег месеца за претходни месец.

            Право на регресирање трошкова превоза код ЈАТП ''Алибунар'' у висини од 100% цене месечне карте, у периоду од 01. септембра 2013. године до 31. августа 2014. године имају и следеће категорије становништва са пребивалиштем на територији Општине Алибунар:

1.     лица из породица корисника НСП-а и

2.     пензионери са нето износом пензије мањим од 20.000,00 динара на месечном нивоу.

           Право на регресирање трошкова превоза из наведених категорија становништва остварују подношењем захтева ЈАТП ''Алибунар'', а уз захтев прилажу следећу документацију:

-       лица из породица корисника НСП-а потврду или уверење Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар о утврђеном праву на социјалну помоћ,

-       пензионери са нето износом пензије мањим од 20.000,00 динара на месечном нивоу пензиони чек за последњу исплаћену пензију пре подношења захтева.

           На основу поднетих захтева са пратећом документацијом лица из наведених категорија, ЈАТП ''Алибунар доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом (листинг издатих карата по релацијама у међумесном саобраћају) Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за привреду, јавне службе и развој и то најкасније до 15-тог дана текућег месеца за претходни месец.

 

Члан 9а.

          Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање), који су смештени у ученичке и студентске домове, имају право на регресирање трошкова смештаја са исхраном у домовима у висини од 100% цене смештаја, под условом да нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.

          Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање) остварују право из претходног става овог члана уколико припадају некој од следећих категорија:

-       потичу из породица корисника НСП-а;

-       ако су без родитељског старања на породичном смештају;

-       ако су деца самохраних родитеља (уз доказ о смрти једног родитеља или доказ о томе да идентитет другог родитеља није одређен), а која су у стању социјалне потребе,

-       ако су из породица које се нађу у стању социјалне потребе.

           О праву на регресирање трошкова смештаја у ученичке и студентске домове, а по захтеву ученика и студената, одлучује Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар, који о утврђивању права доноси одговарајуће решење и на основу кога доставља захтев за пренос средстава Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за привреду, јавне службе и развој.''

          

Члан 2.

          Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 553-320/13-06

Датум: 10. октобар 2013. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81