gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Статут Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

Јавно комунално предузеће ''Универзал''

Compania de utilităti publice ’’Univerzal’’

Verejná služba ’’Univerzal’’ Alibunar

Бр./Br. 661/13

06.авг. 2013. год./god.

АЛИБУНАР-ALIBUNAR

 

        На основу чл.65. ст.2. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 119/2012), чл. 61. и 62. Одлуке о промени Оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа у Јавно комунално предузеће ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар, бр. 023-14/13-06-01 од 22.02.2013. године (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 8/2013), Надзорни одбор ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар, дана 06.08.2013. године доноси

 

С  Т  А  Т  У  Т

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

         Јавно комунално предузеће ''Универзал'' (у даљем тексту: Јавно предузеће) правни је следбеник Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'', односно Радне организације за комуналне делатности ''КОМУНАЛАЦ'' Алибунар, основане 13.08.1980.године и преузима сва права и обавезе Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал''.

         Јавно предузеће из става 1. Овог члана основано је и послује на неодређено време ради:

1.     обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга,

2.     развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,

3.     стицања добити,

4.     остваривања другог законом утврђеног интереса.

 

Члан 2.

          Јавно предузеће се оснива тако да комуналне делатности обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника на подручју општиен Алибунар и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

 

Члан 3.

           Права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу утврђена су Одлуком о оснивању Јавног предузећа и овим Статутом.

 

Члан 4.

            Овај Статут садржи следеће одредбе:

-          I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

-          II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

-          III  ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

-          IV  ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

-          V  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА

-          VI  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

-          VII  НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА

-          VIII  ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

-          IХ  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

-          Х  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

-          ХI  ПОСЛОВНА ТАЈНА

-          ХII  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ

-          ХIII  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

-          ХIV  ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

-          ХV  САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ

-          ХVI  СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА.

 

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

 

Члан 5.

            Оснивач Јавног предузећа је Скупштина општине Алибунар ради обављања комуналних делатности и обезбеђивања функционисања комуналних система.

             Скупштина општине Алибунар уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и функционисања комуналних система у складу са законом.

 

III  ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

 

Члан 6.

             Фирма Јавног предузећа гласи:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар (исписује се на српском језику и ћириличним писмом).

             Скраћено пословно име ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар.

 

Члан 7.

             Седиште Јавног предузећа је:

 Алибунар, у улици Немањина бр.14.

 

Члан 8.

             Печат, штамбиљ и знак предузећа

             Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које користи у свом пословању у преписци и у сругим случајевима када се појављује као субјекат у правном промету.

              Печат Јавног комуналног предузећа ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар је округлог облика пречника 40 mm на коме је исписана фирма на српском језику и ћириличним писмом, на румунском језику и латиничном писму, фирма и седиште на словачком језику и латиничном писму, без означавања назива улице и кућног броја. У средини печата налази се поред назива седишта Алибунар, Alibunar и број печата (1 односно 2).

              Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика ширине 30 mm дужине 60 mm и садржи фирму и седиште предузећа без означавања назива улице и кућног броја и место за датум и број.

              Јавно предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа, изглед ће бити дефинисан Одлуком Надзорног одбора.

 

Члан 9.

              Начин употребе, чувања и руковања печатом и штамбиљом регулише се посебним правилником.

 

Члан 10.

              Одлука о промени фирме, седишту, заштитоног знака, печата и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

 

IV  ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 11.

              Претежна делатност предузећа је 36.00 сакупљање, пречишћаввање и дистрибуција воде.

              Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима као што су:

-          37.00  Уклањање отпадних вода;

Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин,

Пречишћавање отпадних вода разглаживањем, просејавањем, филтрирањем, седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља или другим поступцима,

Одржавање канализације и калана за отпадне воде.

-          38.32  Поновна употреба разврстаних материјала;

-          39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;

-          42.21  Изградња цевовода;

Специјализовани грађевински радови који су заједнички за различите врсте објеката а захтевају извођење или опрему,

Бушење и изградња црпилишта за воду и копање бунара.

-          42.91  Изградња хидротехничких објеката;

-          43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;

-          70.10  Управљање економским субјектом;

-          70.22  Консултантске активности у вези с пословањем и остлаим управљањем;

-          71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање;

-          71.20  Техничко испитивање и анализе;

-          46.76  Трговина на велико и мало осталим полупроизводима;

-          46.77  Трговина на велико отпацима и остацима;

-          49.41  Друмски превоз терета;

-          52.10  Складиштење;

-          38.11  Сакупљање отпада који није опасан;

-          38.21  Третман и одлагање отпада који није опасан;

-          38.31  Демонтажа олупина;

-          39.00  Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;

-          81.30  Услуге уређења и одржавање околине;

-          81.22  Услуге осталог чишћења зграде и опреме;

-          81.29  Услуге осталог чишћења;

-          96.03  Погребне и сродне делатности;

-          52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају;

-          01.62  Помоћне делатности у узгоју животиња;

-          96.09  Остале непоменуте личне услужне делатности;

-          43.99  Остали непоменути специфични грађевински радови;

-          25.11  Производња металних конструкција и делова конструкција;

-          43.12  Припрема градилишта;

-          43.29  Остали инсталациони радови у грађевинарству;

-          46.74  Трговина на велико металном робом и инсталационим материјалима, опремом, прибором за грејање;

-          47.52  Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;

-          49.50  Цевоводни транспорт;

-          47.54  Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама;

-          81.10  Услуге одржавања објеката;

-          42.90  Изградња осталих грађевина;

-          43.11  Рушење објеката;

-          43.21  Постављање електричних инсталација;

-          43.31  Малтерисање;

-          43.32  Уградња столарије;

-          43.33  Постављање подних и зидних облога;

-          43.34  Бојење и застакљивање;

-          43.91  Кровни радови;

-          02.20  Сеча дрвећа;

-          23.61  Производња производа од бетона намењених за грађевинарство;

-          25.12  Производња металних врата и прозора;

-          95.24  Одржавање и поправка намештаја.

           Предузеће може без уписа у регистар вршити и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене Законом.

           О промени претежне делатности предузећа као и друге делатности предузећа које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз сагласност Оснивача у складу са Законом.

 

V  УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 12.

            Предузеће је организовано у јединственом процесу рада и пословања, тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова и делатности Предузећа.

            Организација рада утврђује се тако да омогућава остваривање следећих друштвено економских, техничко-технолошких и развојних интереса и циљева:

1.     Предузеће обезбеђује трајно и несметано пружање услуга грађанима, предузећима и другим организацијама под условима утврђеним овим Статутом, Законом, Програмима општинских организација надлежних за финансирање услуга и одговарајућим Уговорима као и другим Прописима;

2.     Да се полазећи од стручних сазнања и деловања економских законитости, утврђује стратегија дугорочног развоја Преудзећа која треба да обезбеди:

-          Основе за складан и стабилан материјални развој и примену техничких и технолошких достигнућа, повећања производности свог и укупног рада,

-          Претпоставке за прибављање и кроишћење сопствбених и других извора средстава пословања,

-          Стално повећање дохотка и добити Предузећа.

3.     Да се остваривањем успешније текуће пословне политике Предузећа обезбеде:

-          Услови за деловање економске законитости и доходовне мотивисаности у свим деловима процеса рада у Предузећу;

-          Рационално коришћење капацитета, ресурса и кадрова у функцији остваривања веће продуктивности, економичности и рентабилности рада;

-          Стабилније и акумулативније пословање у циљу остваривања предуслова за несметани развој свих корисних услуга и производа Предузећа;

-          Услове за већу социјалну сигурности и повећање животног стандарда радника;

-          Друге претпоставке неопходне за даљи развој и успешно привређивање Предузећа.

 

 

Члан 13.

            Обављање делатности Предузећа у складу са карактером процеса рада, условима рада организује се по технолошко производним целинама и организационим деловима, и то:

-          Радна јединица за водовод и канализацију;

-          Радна јединица за погребне услуге;

-          Радна јединица зеленило, јавне површине, паркинзи и пијаце;

-          Радна јединица за одвоз смећа и депонија;

-          Радна јединица ЗОО хигијена;

-          Радна јединица стручне службе;

-          Радна јединица грађевинска оператива.

 

Члан 14.

             У организационим деловима из члана 13. могу се организовати погони, одељења, радионице и службе сервиси.

 

Члан 15.

            Радници на радним местима руководиоца организационих делова Јавног предузећа одговорни су за редовно обављање послова у тим деловима и дужни су да непосредно извршавају све налоге и мере које даје односно предлаже директор ради успешнијег обављања делатности Предузећа.

 

Члан 16.

            Ближе одредбе о организацији Јавног предузећа и систематизацији делова и задатака утврђује се Правилником о организацији и систематизацији радних места.

 

Радни односи

 

Члан 17.

            Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа одређују се колективним Уговором ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар у складу са Законом и Актима Оснивача.

            Колективни Уговор ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' Алибунар мора бити сагласан са Законом, Општим и посебним колективним Уговором.

 

Оснивање зависних друштва

 

Члан 18.

            Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из чл.11. овог Статута у складу са Законом о привредним друштвима.

            Јавно предузеће према зависном друштву капитала из чл.1. овог Статута има права, обавезе и одговорности које има и Општина Алибунар, као Оснивач Јавног предузећа.

             На Одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Алибунар.

 

VI  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

 

Члан 19.

            Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Оснивачким актом и износи 1.000,00 РСД (једнахиљададинара).

 

Члан 20.

            Имовина Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини Општине Алибунар.

            Јавно предузеће може користитит средства у јавном и другим облицима својине, у складу са Законом, Одлуком Оснивача и посебним Уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Предузећа са једне и Општине Алибунар као Оснивача, са друге стране.

            Јавно предузеће не може отуђити пословни простор у Алибунару, ул. Немањина бр. 14, у којој обавља делатност, односно пословни простор седишта предузећа.

 

Члан 21.

            Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са Законом и Актима Скупштине општине Алибунар.

            По основу улагања средстава из става 1. Овог члана Општина Алибунар стиче уделе у Предузећу, као и права по основу тих удела.

             Капитал Предузећа подељен је на уделе и уписује се у регистар.

 

Повећање и смањење оснивачког капитала

 

Члан 22.

            О повећању или смањењу основнго капитала Предузећа одлучује Скупштина општине Алибунар као Оснивач у складу са Законом.

 

Средства Јавног предузећа

 

Члан 23.

            Предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља средства из следећих извора:

-          Продаја производа и услуга;

-          Из кредита;

-          Из донација и поклона;

-          Из буџета оснивача и буџета републике Србије, буџета Аутономне покрајине и из осталих извора а у складу са Законом.

 

Расподела добити

 

Члан 24.

            Добит Предузећа утврђену са Законом може се расподелити са повећањем основнго капитала, резерве или за друге намене, у складу са Законом, Актима Оснивача и овом Одлуком.

 

VII  НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА

 

Члан 25.

            Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се посебном Одлуком коју доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача у складу са Законом.

            Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом којима је уређена комунална делатност, и то:

-          Начело ''потрошач плаћа''

-          Начелом ''загађивач плаћа''

-          Начелом довољности цена да покрије пословне расходе;

-          Начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;

-          Начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

 

Цене производа и услуга Јавног предузећа

 

Члан 26.

            Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

-          Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

-          Расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица Локален самоуправе дала сагласност;

-          Добит вршиоца комуналне делатности.

           Средства која су намењена за финансирање обнове и изградњу објекта комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.

 

Усвајање захтева за измену цена

 

Члан 27.

            Јавно предузеће је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга ускључи у свој годишњи програм пословања а у склауд са чланом 27. Одлуке о промени оснивачког акта ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР У ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР.

             Када се значајне промене вредности елемената који су укључени у методологију за обрачун цена Јавно предузеће може да током пословне године поднесе Оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга заједно са изменом годишњег програма пословања.

              Сагласност на промене годишњег програма пословања даје Скупштина општине.

              Сагласност на одлуку о изменама ценовника даје Општинско веће.

 

VIII  ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 28.

            Основе пословне политике, унапређење рада и развоја Јавног предузећа утврђује Надзорни одбор јавног предузећа које се заснива се на дугорочним и средњорочним плановима рада и развоја.

             Плановима и програмом рада из става 1. Утврђује се пословна политика и развој Предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

             Планови и програми Предузећа морају се заснивати на Законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Предузеће, стратегију управљања водом и водопривредном основом Републике Србије.

             На планове рада и развоја из става 1. овог члана сагласност даје Оснивач.

 

Планови и програми

 

Члан 29.

             Планови и програми Предузећа су:

-          План и програм развоја за Предузеће;

-          Финансијски планови и

-          Други планови и програми.

           Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на предлог директора.

            Планови и програми Предузећа достављају се Скупштини општине Алибунар најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.

            Планови и програми се сматрају донетим када се на њих добије сагласност Скупштине општине Алибунар.

            На захтев надлежног органа Скупштине општине Јавно предузеће учествује у пропремању нацрта планова и програма из надлежности Скупштине опоштине а који су везани за делатност јавног предузећа.

 

Члан 30.

            Уколико по гидишњем обрачуну предузеће искаже губита, Надзорни одбор у складу са важећим прописима, доноси одлуку о покрићу губитка.

 

Члан 31.

            Јавно предузеће крот остваривање плана дужно је да:

-          осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности

-          гарантује квалитет услуга

-          утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача тј. корисника услуга,

-          сарађује са другим заинтересованим субјектима ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према потрошачима односно корисницима услуга.

 

Члан 32.

            Јавно предузеће поднеће планове и програме на давање сагласности Скупштине општине за који је то Законом прописано или на захтев Скупштине општине у складу са Законом.

             Ако се у току примене плана и програма на који је Скупштина општине дала сагласност, наступе околности које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног предузећа ће поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене које одговарају ново насталим околностима о чему ће известити Скупштину општине.

 

IХ  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

 

1.     Права Оснивача:

 

Члан 33.

            По основу учешћа у основном капиталу Јавног предуезћа Општина Алибунар као Оснивач има следећа права:

-          Право управљања Јавним предузећем тако да именује два члана Надзорног одбора;

-          Право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;

-          Право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;

-          Право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка Предузећа стечајем или ликвидацијом а по измирењу обавезе;

-          Право на давање сагласности на Статут Јавног предузећа;

-          Право на давање сагласнсоти на пословно име и статусне промене;

-          Право да даје сагласност на улагање капитала;

-          Право на давање сагласности на процену вредности капитала, на програм и Одлуку о својинској трансформацији;

-          Право да спроведе конкурс за избор директора у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа;

-          И друга права утврђена Оснивачким актом и Законом о јавним предузећима.

 

2.     Права и обавезе у Јавног предузећа односу на Оснивача

 

Члан 34.

            Јавно предузеће има право и обавезе у односу на Оснивача, и то:

-          Обавезу достављања Статута на сагласност;

-          Обавезу достављања Програма пословања, извештаја о раду и Финансијског плана Предузећа у роковима утврђеним Законом о Предузећима и другим позитивним прописима;

-          Обавезу достављања Правилника о систематизацији радних места на сагласност Општинском већу Општине Алибунар;

-          Јавно предузеће има право да тражи потребна финансијска средства од Оснивача по Програму пословања и Финансијком плану усвојеним на седници Скупштине општине ради задовољења потреба од општег интереса за делатности за које је Јавно предузеће основано.

 

3.     Услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака

 

Члан 35.

            Добит Јавног предузећа утврђена у складу са Законом може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са Законом и посебно Одлуком Скупштине општине Алибунар.

            Пословни резултати Јавног предузећа утврђују се у временским периодима на начин и по поступку утврђеним Законом.

            Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

            Одлуку о покрићу губитака предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине општине Алибунар.

           

4.      Услови и начин задужења Јавног предузећа

 

Члан 36.

           Јавно предузеће се може задужити код пословних банака ради спровошења Програма пословања на који је сагласност дала Скупштина општине Алибунар.

           На одлуку о условима и начину задужења Предузећа Општина Алибунар даје претходну сагласност.

           Скупштина општине Алибунар даје гаранције затим авала затим јемство, залог и друга средства обезбеђења за послове које нису у оквиру делатности од општег интереса.

 

5.      Континуирано и квалитетно пружање услуга

 

Члан 37.

           Предузеће је дужно да делатност од општег интереса због којег је основано обавља на начин којима се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

 

Члан 38.

           Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности у складу са Законом и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због којег је основано.

 

6.      Поремећај у пословању

 

Члан 39.

           У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа Скупштина општине Алибунар предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметани рад и пословање предузећа у обаљању делатности од општег интереса, у складу са Законом а нарочито:

-     Разрешење Надзорног одбора и директора;

-     Ограничење прва Јавног преудзећа да иступа у праном промету са трећим лицем;

-     Ограничењем у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;

-     Друге мере одређене Законом којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса.

 

Члан 40.

           У случају поремећаја у пословању Предузећа општинско веће Општине Алибунар предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање Предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са Законом а нарочито:

-    Промену унутрашње организације Предузећа.

 

Х  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 41.

           Управљање у Предузећу је једнодомно на основу Уредбе о мерилима и критеријумима за разврставање јавних Предузећа (''Сл.гласник РС'', бр. 20/2013).

           Органи Јавног предузећа су:

1.     Надзорни одбор

2.     Директор.

 

Надзорни одбор

 

Члан 42.

            Надзорни одбор има председника и 2 (два) члана које именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 (четири) године под условима, на начин и по поступку утврђеним Законом.

            Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог запослених у Предузећу.

 

Услови за чланове Надзорног одбора

 

Члан 43.

            За председника и чланове Надзорног одбора именују се лица који испуњавају следеће услове:

1.     Да је пунолетно и пословно способно лице;

2.     Да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;

3.     Да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање и основано Предузеће;

4.     Најмање 3 (три) године радног искуства на руководећем положају;

5.     Да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;

6.     Да није осуђивано на условну и безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране претежне делатности Предузећа.

 

Мандат чланова Надзорног одбора

 

Члан 44.

                Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 (четири) године.

                  Мандат председника и чланова Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

                  Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико:

-          Надзорни одбор не достави Оснивачу на сагласност годишњи програм пословања;

-          Оснивач не прихвати финансијски извештај предузећа;

-          Пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним и другим понашањем.

             Председник и чланови Надзорнго одбора могу се разрешити и пре истека периода на који су именовани уколико Предузеће не испуни годишњи програм пословања и не оствари кључне показатеље учинка.

             Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора односно до именовања новог председника или чланова Надзорног одбора.

 

Надлежност Надзорног одбора

 

Члан 45.

            Надзорни одбор:

1)     утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;

2)     Усваја извештај о степену реализације програма пословања;

3)     Доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача;

4)     Надзире рад директора;

5)     Врши унутрашњи надзор над пословањем Предузећа;

6)     успостаља, одобрава и прати рачуноводству, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

7)     Утврђује финансијске извештаје Предузећа и доставља их Оснивачу ради давања сагласности;

8)     Доноси Статут уз сагласност Оснивача;

9)     Одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката уз сагласност Оснивача;

10)  Доноси Одлуку о раподели добити, односно начину покрића губитака уз сагласност Оснивача;

11)  Даје сагласност директору за предузимање послова или радње у складу са Законом, Статутом и Одлуком Оснивача;

12)  Закључује Уговоре о раду на одређено време са директором Предузећа;

13)  Врши друге послове у складу са Законом, Статутом и Прописима којма се утврђује правни положај привредних друштава;

14)  Доноси Пословник о раду Надзорног одбора.

            Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из совје надлежности на директора или друго лице у Предузећу.

 

Члан 46.

           Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

           Висину накнаде утврђује Оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања Јавног предузећа.

 

Директор

 

Члан 47.

           Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од 4 (четири) године а на основу спроведеног јавног конкурса.

           Јавни конкурс спроводи комисија за именовање Скупштине општине Алибунар.

           Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време, у складу са прописима којима се регулише област радних односа и осталим систематским прописима.

           За директора се именује лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове:

-          Да је пунолетно пословно способно лице;

-          Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године;

-          Да има најмање 3 (три) године радног искуства  од тога најмање једну годину дана на руководећем положају;

-          Да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;

-          Да лицу није изречена мера безбедности забране претежне делатности која је претежна делатност у Предузећу.

           Директор јавног Предузећа је јавни функционер у смислу Закона којма се регулише област вршења јавних функција.

 

Члан 48.

           Надлежност директора Предузећа је:

1)     Представља и заступа Предузеће;

2)     Организује и руководи процесом рада;

3)     Води пословање Предузећа;

4)     Одговара за законитост рада Предузећа;

5)     Предлаже годишњи програм пословања Предузећа и предузима мере за његово спровођење;

6)     Предлаже и припрема финансијске извештаје;

7)     Извршава одлуке Надзорног одбора;

8)     Врши и друге послове утврђене Законом.

 

Члан 49.

           Директор има права на зараду у складу са Правилником о систематизацији радних места у Предузећу а може имати и право на стимулацију у случају када предузеће послује позитивно на основу Одлуке Скупштине општине Алибунар.

 

Члан 50.

           Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

 

Члан 51.

           Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Предузећа.

           Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља Скупштини општине Алибунар на разматрање.

           Скупштина општине Алибунар може разрешити директора под условима предвиђеним Законом о јавним предузећима.

 

Суспензија директора

 

 

 

 

Члан 52.

            Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности Скупштина општине Алибунар доноси решење о суспензији.

           Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.

 

Вршилац дужности директора

 

Члан 53.

           Скупштина општине Алибунар именује вршиоца дужности директора у случају:

1)     Уколико директору престане мандат због истека времена на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;

2)     Уколико буде донето Решење о суспензији директора;

3)     У случају смрти или губитка пословне способности директора.

           Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од 6 (шест) месеци.

           У нарочито оправданим условима Скупштина општине Алибунар може донети Одлуку о именовању вршиоца дужности на још један период од 6 (шест) месеци.

 

Заступање и представљање

 

Члан 54.

           Јавно предузеће заступа и представља директор. Директор предузећа овлашћен је да у оквиру делатности предузећа, предузеће заступа, представља, закључи уговоре и да врши све правне радње неограничено.

 

Члан 55.

           Директор, као заступник Јавног прдузећа може дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора, као и за преузимање других правних радњи.

           Јавно предузеће потписује директор а у случају његове спречености или одсутности, Јавно преудзеће заступа и представља његов заменик или радник кога директор, уз сагласност надзорног одбора, унапред за то донесеном одлуком овласти.

           Заменик директора, или лице из претходног става, током замењивања директора има сва права, дужности о одговорности директора Јавног предузећа.

           Директор предузећа дужан је да приликом давања пуномћја одреди његов садржај, обим и време трајања пуномоћја.

           Генерално пуномоћје за заступање Јавног предузећа може дати ако је претходно на такво пуномоћје дата сагласност Надзорног одбора.

 

ХI  ПОСЛОВНА ТАЈНА

 

Члан 56.

           У интересу чувања безбедности, успешности привређивања Јавног предузећа, поједини подаци о пословању, развоју и односима у предузећу представљају пословну тајну и могу се саопштити трећем лицу само на начин прописан Законом, овим Статутом и другим Нормативним актима.

 

Члан 57.

           Пословном тајном сматрају се исправе и подаци који представљају производну тајну, резултате истраживања и конструктивног рада и друге исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу због њихове природе и значаја било противно интересима Јавног предузећа.

 

Члан 58.

           Посебним Нормативним актом ближе се одређује, према условима пословања, начину руковања исправама, подацима који се сматрају пословном тајном и друге околности од интереса ради чувања пословне тајне.

           Чланови Надзорног одбора, директор као и запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који представљају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције односно радног односа као и две године после престанка функције, односно радног односа.

 

ХII  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ

 

Члан 59.

           ЈКП ''Универзал'' Алибунар у обављању совјих делатности, дужно је да врше и послове одбране земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и оспособљавање за рад у случају ратног и ванредног стања и одговорно је за обезбеђивање обима производње и вршење услуга у делатностима за које је регистровано, на нивоу утврђеном плановима одбране и одлукама надлежних органа.

           Ако се ЈКП ''Универзал'' у оквиру своје делатности баве пословима осматрања, обавештавања и узбуњивања, заштите и спасавања људи, животиња и материјалних добара, наставља са својом делатношћу у ратном и ванредном стању, у складу с Планом одбране Републике Србије.

 

Члан 60.

           Одредбе чл. 63. Закона о одбрани (''Сл.гласник РС'', бр. 116/2007, 88/2009) о материјалној обавези грађана односе се и на обавезе ЈКП ''Универзал''.

 

Члан 61.

           ЈКП ''Универзал'' дужно је да у миру планира мере за рад у ратном и ванредном стању којима се обезбеђује вршење производне, односно услужне делатности, у складу с потребама утврђеним Планом одбране Републике Србије.

 

Члан 62.

           ЈКП ''Универзал'' примењује опште и посебне мере заштите у складу са Законом о тајности података (''Сл.гласник РС'', бр. 104/2009) и прописом донетим на основу овог закона, ради заштите тајних података који се налазе у његовом поседу.

 

Опште мере заштите у ЈКП ''Универзал''

 

Члан 63.

           Опште мере заштите тајних података обухватају:

1)     одређивање степена тајности;

2)     процену претње за безбедност тајног податка;

3)     одређивање начина коришћења и поступања са тајним податком;

4)     одређивање одговорног лица за чување, коришћење, размену и друге радње обраде тајног податка;

5)     одређивање руковаоца тајним подацима, укључујући и његову безбедносну проверу у зависности од степена тајности податка;

6)     одређивање псоебних зона, зграда и просторија намењених заштити тајних података и страних тајних података;

7)     надзор над поступањем са тајним податком;

8)     мере физичко-техничке заштите тајног податка, укључујући и уградњу и постављање техничких средстава заштите, утврђивање безбедносне зоне и заштиту ван безбедносне зоне;

9)     мере заштите информационо-телекомуникационих система;

10)  мере крипто-заштите;

11)  заштитни режим радних и формацијским места, у оквиру акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;

12)  утврђивање посебних програма образовања и обуке за потребе обављања послова заштите тајних података и страних тајних података;

13)  друге опште мере одређене Законом о заштити података.

 

Посебне мере заштите

 

Члан 64.

           У циљу ефикасне примене општих мера заштите тајних података из члана 32. Закона о заштити података, ЈКП ''Универзал'' поступа у складу са актом Владе којим се утврђују посебне мере заштите тајних података.

 

Члан 65.

           Руковалац тајним подацима, у складу са Законом о тајности података и у оквиру својих овлашћења, предузима мере заштите тајних података и омогућава корисницима непосредан приступ тајним подацима, издаје копију документа који садржи тајни податак, води евиденцију корисника и стара се о размени тајних података.

 

ХIII  БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 66.

           Обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са Законом и Прописима донетим на основу Закона а ближе се уређују Колективним Уговором, општим актима Јавног предузећа, Правилником или Уговором о раду.

           Радници у Јавном предузећу и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигурава безбедност у раду као и да спроводе потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.

 

Заштита животне средине

 

Члан 67.

           Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

 

ХIV  ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

 

Члан 68.

            Рад Преудзећа је јаван: Јавност у раду обезбеђује се редовним обавештавањем јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, о саставу Надзорног одбора, о именима директора, о организационој структури предузећа, као и начина комуникације са јавношћу.

            За јавност рада Предузећа одговара директор.

 

Члан 69.

            Доступност информација од јавног значаја Предузећа врши се у складу са одредбама Закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

 

ХV  САРАДЊА ОРГАНА ПРЕУДЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ

 

Члан 70.

           Органи Јавног предузећа остварују сарадњу са органима Синдиката на основу међусобног уважавања, самосталности и одговрности у спровођењу заједничких и усвојених ставова.

           Сарадња из претходног става посебно се спроводи:

-          При утврђивању основа за закључивање Колективног Уговора;

-          У омогућавају представницима органа Синдиката да учествују у поступку уређивања права, обавезе и одговорности радника који проистичу из рада и радног односа;

-          У обавештавању органа Синдиката о предлозима општих одлука значајан за економски и социјални положај радника.

 

Члан 71.

            Ради остваривања економских и социјалних права и интереса по основу рада, радници односно организација Синдиката одлучују о ступању у штрајк у Преудзећу под условима утврђеним Законом о штрајку.

 

ХVI  СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА

 

Члан 72.

           Статут је основни општи акт Јавног предузећа. Други општи акти Јавног предузећа морају бити у складу са овим Статутом. Поред Статута у Јавном предузећу доносе се и следећи општи акти:

1.     Правилник о употреби, чувању и руковању печатом и штамбиљом,

2.     Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника у ЈКП ''Универзал'',

3.     Правилник којим се регулише сарадња и извршавају обавезе поверене од Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова – одељења за ванредне ситуације,

4.     Правилник о пословној тајни,

5.     Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,

6.     Правилник о попису,

7.     Друга општа акта чије доношење произилази из закона, или кад се за њихово доношење укаже потреба.

           Овај Статут доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

 

Члан 73.

           Измене и допуне Статута врше се на предлог Надзорног одбора.

           Сагласност на измене и допуне Статута даје Оснивач након доношења Одлуке о изменама и допунама Статута.

 

Члан 74.

           Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања доноси Надзорни одбор, ако за доношење појединих општих аката није надлежан директор Јавног предузећа.

 

Члан 75.

           Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу са одговарајућим општим актима Јавног предузећа.

 

Члан 76.

           Општи акти ступају на снагу осмог дана од дана по објављивању на огласној табли Јавног предузећа а објављује се кад на њега да сагласност Скупштина општине Алибунар.

 

Члан 77.

            Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и допуна.

 

Члан 78.

            Општим актима Јавног предузећа уређују се питања за која су законом, другим прописима и овим Статутом утврђене обавезе Јавног предузећа за њихово уређење.

 

Члан 79.

            Директор мора обезбедити да сви општ акти буду доступни сваком раднику.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 80.

            Јавно предузеће ће своју организацију и општа акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у року од 60 дана од почетка примене.

 

Члан 81.

            Надзорни одбор и диркетор Јавног преудзећа обављаће своје послове и функцију до избора органа Јавног предузећа на начин и по постуку прописаним Законом о јавним предузећима, оснивачким актом и овим Статутом.

 

Члан 82.

            Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни одбор Јавног предузећа.

 

Члан 83.

            Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа донет на седници Управног одбора 02.02.1993. године.

 

Члан 84.

            Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног предузећа а примењује се кад на њега да сагласност Скупштина општине Алибунар. 

 

Председник Надзорног одбора

Зоран Пребирачевић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81