gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Финансијског плана ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2013. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''БУНАР''  са п.о.

Број: 290

Датум: 02.09.2013..г

В Л А Д И М И Р О В А Ц

 

           На основу члана 26. и 41. Статута ЈКП ''БУНАР'' Владимировац, Надзорни одбор Предузећа донео је дана 02.09.2013. године следећу једногласну

 

О  Д  Л  У  К  У

О изменама и допунама финансијског плана ЈКП

''Бунар'' Владимировац за 2013. годину

 

Финансијски план ЈКП ''БУНАР'' Владимировац, мења се у погледу планираних трошкова и планираних прихода и то:

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ планирани приходи за 2013. годину за износ од 365.540,00 динара и то:

-       Иза тачке 12 – субвенције оснивача за чишћење депоније, додаје се нова тачка 13. Субвенције оснивача за рад зоохигијене а у колони: план за 2013 стоји износ: 365.540,00 динара.

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ планирани расходи за 2013. годину за износ од 365.540,00 динара и то:

-       Иза тачке 27 додаје се тачка 28. која гласи: трошкови зараде стр.лица зоохигијене а у колони: план за 2013. годину додаје се износ 365.540,00 динара.

 

ПРЕДЛОЖЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МЕЊА СЕ УКУПАН ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ КОЈИ САДА ГЛАСИ: 20.925.540,00 ДИНАРА И УКУПАН ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ КОЈИ САДА ГЛАСИ: 20.916.540,00 ДИНАРА.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

До потребе за изменом финансијког плана дошло је из објективних разлога јер је Оснивач донео Одлуку о оснивању Службе за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији Општине Алибунар, бр. 352-15/10-09 од 01.10.2010. а ЈКП ''Бунар'' је у том смислу донео Одлуку о оснивању Службе за прихват и збрињавање напуштених паса и мачака на територији општине Алибунар а која треба да почне са радом у месецу септембру 2013.

 

Ову Одлуку доставити освнивачу на сагласност.

 

 

У Владимировцу, 02.09.2013.

 

Председник Надзорног одбора

Катић Душко, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81