gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Општинско веће општине Алибунар, на образложени предлог председника Општине Алибунар, на својој Тридесетседмој седници одржаној дана 26. августа 2013. године донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ПОСТАВЉА СЕ Вишња Стефановић Диклић, дипломирани правник из Алибунара, за начелника Општинске управе општине Алибунар на период од пет година.

Именована ступа на дужност дана 27. августа 2013. године и мандат почиње да тече даном ступања на дужност.

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

III

Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-31/13-06
Датум: 26. август 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81