gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана за 2013. годину ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Надзорног одбора ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, на 16. седници одржаној дана 14. јуна 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

Даје се сагласност на Другу измену Финансијског плана као дела Програма пословања ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за 2013. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-115/13-06-01
Датум: 14. јун 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81