gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), члана 3 Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар и Правилника о јавном надметању и прикупљању понуда јавним огласом  у поступку давања у закуп пословног простора („Службени лист општине Алибунар“, број 2/2010, и 3/11) и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, број 464-11/13-06 од 30. маја 2013. године, Општинско веће општине Алибунар је на 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У  ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 • Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
 1. пословни простор бр. 1 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 2. пословни простор бр. 2 у Алибунару, Ж. Зрењанина бр. 3, топ.бр. 1181 у к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
 3. пословни простор бр. 3 у Алибунару, Трг слободе бр. 6, топ.бр. 911 у к.о. Алибунар, површине 78,00 m²;
 4. пословни простор бр. 4 у Алибунару, Б. Јединства бр. 2, топ.бр. 662 у к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
 5. пословни простор бр. 5 у Владимировцу, Ц. Лазара бб, топ.бр. 1628 у к.о. Владимировац, површине 39,00 m².
 •   Почетни  износ укупне месечне закупнине за пословни простор под подтачкама 1-2. је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. за пословни простор из подтачке 1. – 21.375,00 динара;
 2. за пословни простор из подтачке 2. –   2.875,00 динара;
 •   Почетни  износ укупне месечне закупнине за пословни простор под подтачкама 3-5. је 100,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. за пословни простор из подтачке 3. –   7.800,00 динара;
 2. за пословни простор из подтачке 4. – 27.200,00 динара;
 3. за пословни простор из подтачке 5. –   3.900,00 динара;
 •   Пословни простор даје се у закуп  на период  од  3 (три)  године.
 •   Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
 •   Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунар број 840-2325740-21 позив на број 97 74-202  уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене утврђене за конкретни пословни простор, који је предмет јавног огласа.  
 •   Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од  8 дана од  дана отварања понуда.
 •   Понуда коју заинтересовано лице достави треба да садржи:
 1. име, презиме, јединственствени матични број грађанина (ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре,
 2. назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
 3. доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник,
 4. овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде,
 5. доказ о уплати депозита,
 6. износ закупнине који се нуди .
 •   Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 03. јуна 2013. године до 18. јуна 2013. године.
 •  Отварање понуда обавиће се дана 21. јуна 2013. године са почетком у 12.00 часова.
 • Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који најповољније испуни услове јавног огласа. За пословни простор из тачке 1) подтачка 3-5, за који је нужно претходно реновирање ради употребе, посебним уговором ће бити предвиђено да се вредност изведених радова на реновирању компензује средствима закупнине, односно да ће укупна вредност закупнине бити умањена за уложена средства ради реновирања, која је уложио закупац. Начин и услови употребе ових средстава биће регулисани посебним уговором о закупу.
 • Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'', на адресу: Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар
 • Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је
 • понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на  који пословни простор се понуда односи, или
 • понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
 • Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет презентацији Општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 • Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на бро телефонај 013/641- 173.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-12/13-06
Датум. 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81