gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 9. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на предлог Општинске управе општине Алибунар – Одељења за привреду, јавне службе и развој, на својој 30. седници одржаној дана 30. маја 2013. године доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

        Овим Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите (у даљем тексту: Правилник) утврђују се ближи услови, поступак и начин остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга утврђених Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2011 и 29/2012) – у даљем тексту: Одлука.

II   БЛИЖИ УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ

Члан 2.

        Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите спроводи Центар за социјални рад ''Први март'' Алибунар (у даљем тексту: Центар).

         Права на материјалну подршку, за која се утврђују ближи услови, поступак и начин остваривања су:

 1. једнократне новчане помоћи;
 2. право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу;
 3. право на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове;
 4. право на трошкове сахране;
 5. право на бесплатан оброк;
 6. право на регресирање боравка у предшколској установи;
 7. право на регресирање бесплатне ужине у ђачкој кухињи.

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Члан 3.

        Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ се покреће по захтеву странке, или по службеној дужности.

Члан 4.

         Уз захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ се подноси следећа документација:

 1. изјава о кућној заједници;
 2. фотокопија личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства;
 3. фотокопија извода из матичне књиге рођених за малолетна лица;
 4. фотокопије легитимација за интерно расељана и избегла лица (или решење о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства;
 5. уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно одлука о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак у току;
 6. потврда о приходима појединаца односно чланова породице који су у радном односу, за месец који претходи месецу подношења захтева;
 7. последњи чек од пензије за лица која су остварила права на пензију;
 8. потврда фонда ПИО да нису корисници пензије (за лица која због година не могу да се пријаве на евиденцију НСЗ) или фотокопија оверене здравствене књижице;
 9. уверење о незапослености;
 10. потврда о редовном школовању за децу;
 11. фотокопија решења о порезу на имовину (Одсек за локалну пореску администрацију).

          Наведена документација не сме бити старија од 6 месеци, сем пореског уверења које може бити старо годину дана.

          Уколико је подносилац захтева већ у систему социјалне заштите, а о томе постоје докази код Центра, за остваривање права може се користити валидна расположива документација.

          Уз захтев за остваривање права на једнократну помоћ за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу потребно је поред доказа из става 1. овог члана, доставити:

 • извештаје лекара опште праксе, односно специјалисте, не старији од шест месеци, са обавезно назначеним датумом прегледа, дијагнозом и актуелно прописаном терапијом;
 • прописно попуњене рецепте.

Члан 5.

          Право на једнократну новчану помоћ може се признати лицу чији приходи у месецу који претходе месецу подношења захтева не прелазе износ нето минималне зараде у РС, познате у моменту подношења захтева, а за лекове и лечење бруто минималне зараде у РС, познате у моменту подношења захтева.

          Висина износа једнократне новчане помоћи се утврђује решењем након прибављених потребних доказа и потпуно утврђеног чињеничног стања, а у складу са налазом и мишљењем стручног радника, годишњим планом материјалне подршке породици, као и извештајем лекара.

          Налаз и мишљење стручног радника се сачињава на основу теренске посете породици, изјаве странака и других доказа. Налаз садржи утврђено чињенично стање, а мишљење мора бити образложено. Стручни радник даје и предлог за конкретни захтев.

          Годишњи план материјалне подршке породици сачињава стручни радник, уз активну партиципацију корисника.

          Извештај лекара садржи дијагнозу, предлог за набавку лекова, помагала, помоћ у лечењу и других здраввствених услуга које се плаћају.

          Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне нето зараде остварене по запосленом у Општини Алибунар (у даљем тексту: Општина), познатог у моменту одлучивања о праву.

          Изузетно, у случајевима када се једнократне новчане помоћи обезбеђују наменски из буџета Републике или Општине, Центар не спроводи претходно дефинисан поступак већ на основу одлука или решења надлежног органа Општине, признаје право решењем. Утврђивање корисника и висине помоћи у овим случајевима врши надлежни орган Општине.

          Исплата опредељених новчаних средстава се врши преко службених текућих рачуна.

          Исплата једнократне новчане помоћи лицу у стању социјалне потребе, на име трошкова боравка у прихватилиштима и другим облицима смештаја ван територије Општине, може се извршити на основу фактура директно пружаоцу услуге.

Члан 6.

           Једнократна новчана помоћ не може бити одобрена за накнаду вредности већ набављеног лека.

           Захтев за једнократну новчану помоћ  за набавку:

 1. очних помагала (рам и стакла за корекцију вида) се не може одобрити ако није прошло 4 године од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 2. ортопедских ципела се не може одобрити ако није прошло 15 месеци од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 3. еластичних чарапа се не може одобрити ако није прошло 6 месеци од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену;
 4. зубних протеза (парцијалне и тоталне) се не може одобрити ако није прошло 5 година од раније одобрене једнократне новчане помоћи за исту намену и достављања мишљења лекара стоматолога о неопходности замене.

Члан 7.

           Посебан вид једнократне новчане помоћи за радно способна лица у стању социјалне потребе припада појединцима по основу добровољног радног ангажовања.

           Радно способна лица која се налазе у стању социјалне потребе, која су сагласна да се радно ангажују, потписују у Центру изјаву о прихватању добровољног радног ангажовања.

           Лица се упућују у установе, организације, предузећа и месне заједнице на основу претходно потписаног споразума о сарадњи са Општином и Центром. На основу извештаја установа, организација, предузећа и месних заједница о броју сати проведених на добровољном радном ангажовању.

           Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом  надлежној служби Општинске управе. Исплата средстава по основу добровољног радног ангажовања се врши преко службених текућих рачуна.

           Центар месечно доставља извештај о реализацији добровољног радног ангажовања Општинској управи.

ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ

ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 8.

           Поступак за признавање права на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу покреће се по службеној дужности.

           Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата: најнужнију одећу, обућу и накнаду трошкова превоза. Изузетно при ургентном смештају беба у другу породицу, ако је нужно, опрема укључује: основни прибор за храњење, храну и средства за негу за 24 сата.

           Стручни радник сачињава налаз који садржи: образложење потребе за набавку најнужније опреме и покриће трошкова превоза, списак најнужнијих ствари, предлог висине потребних средстава.

           Висина средстава на име признавања права на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу може се признати у износу стварних трошкова а највише до износа просечне месечне нето зараде по запосленом остварене у Општини Алибунар, познате у моменту одлучивања о праву.

           О праву на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи.

           Исплата средстава на име опремања корисника за смештај у установу или другу породицу се врши хитно, на благајни Центра.

           Исплата на име трошкова превоза корисника за смештај у установу или другу породицу се може извршити директно на рачун пружаоца услуге превоза.

ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И

СМЕШТАЈ У УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ ДОМОВЕ

Члан 9.

           Поступак за остваривање права на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове покреће се на захтев странке или по службеној дужности.

           При одлучивању о признавању права разматра се расположива документација (лична карта, легитимација избеглог или интерно расељеног лица, здравствена књижица и сл.) и прибавља процена и мишљење стручног радника Центра.

           Регрес у висини од 100 % од цене месечне ђачке карте имају редовни ученици:

-  из породица  корисника НСП-а,

-  без родитељског старања на породичном смештају,

- самохраних родитеља (уз доказ о смрти другог родитеља) која су у стању социјалне потребе.

           Право из става 3. овог члана имају ученици који редовно и свакодневно похађају основну, средњу  или школу за децу ометену у развоју, а која је изван места њиховог становања.

             Редовни ученици и студенти (буџетско финансирање) из става 3. овог члана који су смештени у ученичким и студентским домовима, имају право на накнаду трошкова смештаја са исхраном у домовима, под условом да нису корисници стипендија које се исплаћују из буџетских средстава.

            Редовни ученици и студенти из става 3. овог члана имају право на накнаду трошкова превоза за два доласка месечно, од места школовања до места пребивалишта у  висини повратне аутобуске карте (викенд карта), а они који нису на смештају имају право на накнаду за део трошкова школовања, у износу по Одлуци Општине

           О праву на путне трошкове и смештај у ученичке и студентске домове Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи.

ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ

Члан 10.

           Поступак за остваривање права на трошкове сахране се покреће по службеној дужности, по захтеву сродника или другог лица које спроводи сахрану.

           Ако се поступак покреће по службеној дужности, Центар упућује захтев за спровођење поступка сахрањивања надлежном комуналном предузећу за сахрањивање лица утврђених чланом 17. Одлуке. По пријему фактуре комуналног предузећа о пруженим погребним услугама и издатој опреми, Центар доноси решење о признавању права.

            Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним трошковима, у складу са Одлуком, лицу које је извршило сахрањивање.

            Трошкови сахране чини набавка најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом или другу одговарајућу гробну ознаку), превоз покојника, сахрањивање, гробно место и такса за гробно место.

            По доношењу решења о признавању права Центар доставља захтев за пренос средстава са пратећом документацијом Општинској управи. 

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК

Члан 11.

            Право на бесплатан оброк признаје се појединцима или породицама у стању социјалне потребе, а реализује се у виду оброка у народној кухињи.

            Право на бесплатан оброк у народној кухињи утврђује Центар издавањем решења, на основу налаза и мишљења стручног радника. Списак корисника права на бесплатан оброк у народној кухињи Центар доставља реализатору права.

            Општина, Центар и реализатор права (Црвени крст и др.) закључују уговор о реализацији права на бесплатан оброк.

            За лица и породице које се налазе у стању социјалне потребе, а која због територијалне удаљености, болести или других оправданих разлога не могу да користе (преузимају) топли оброк. Центар може да призна право на пакет животних намирница.

            Реализатор права води евиденцију о дистрибуцији топлог оброка, односно пакета намирница, коју доставља Центру месечно са назнаком лица која то право нису користила. На основу месечне евиденције реализатора права. Центар преиспитује признато право за појединце односно породице које га нису користили.

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

Члан 12.

             Право на бесплатан боравак деце у Предшколској установи „Полетарац“ Алибунар имају деца са сталним местом пребивалишта, односно боравишта:

 1. деца корисника социјалне помоћи,
 2. деца без родитељског старања, осим деце која су смештена у хранитељску породицу,
 3. деца незапослених родитеља,
 4. деца из породица са троје и више деце за треће дете и свако следеће по реду рођења,
 5. деца самохраних родитеља, корисници дечјег додатка,
 6. деца са сметњама у развоју.

             Родитељ или старатељ детета које испуњава један од критеријума из става 1. овог члана, ради остваривања предметног права прилаже Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар: захтев, фотокопију своје личне карте и фотокопију извода из матичне књиге рођених детета за кога се тражи остваривање предметног права.

            Поред докумената из става 1. овог члана, подносилац је дужан да достави и следећу посебну документацију за следеће категорије из члана 2. овог Правилника:

за категорије под тачкама 1. и 2. – одговарајућу потврду или уверење из Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар,

за категорију под тачком 3. – уверење Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених,

за категорију под тачком 4. – фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу,

за категорију под тачком 5. – пресуда о разводу брака, решење суда о старатељству или изјава два сведока за ванбрачно рођено дете, односно извод из матичне књиге умрлог за преминулог родитеља и решење о остварењу права на дечји додатак,

за категорију под тачком 6. – решење о категоризацији или извештај лекара специјалисте или мишљење Интерресорне комисије општине Алибунар.''

             Подносилац захтева је дужан да промену основа стицања права пријави Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар у року од 7 дана од дана настанка промене.

             Право на бесплатан боравак из става 1. овог члана утврђује Општинска управа за текућу школску годину издавањем решења, на основу налаза и мишљења стручног радника.

ПРАВО НА УЖИНУ У ЂАЧКОЈ КУХИЊИ

Члан 13.

            Право на ужину у ђачкој кухињи признаје се ученицима основних школа у складу са чланом 22. Одлуке.

            Основне школе достављају спискове ученика, корисника ђачке кухиње до 25-ог септембра за текућу школску годину, Општинској управи

            Спискове корисника ужине у ђачкој кухињи, основне школе достављају Општинској управи на сагласност.

            По захтеву реализатора права, надлежна Општинска управа врши пренос средстава за реализацију права на ужину у ђачкој кухињи.

III   БЛИЖИ УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН КОРИШЋЕЊА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 14.

            Поступак за коришћење услуга социјалне заштите спроводи се у Центру који издаје упут за коришћење услуге код овлашћеног пружаоца услуге.

            Услуге за које се утврђују ближи услови, поступак и начин коришћења су:

 1. дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,
 2. помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе,
 3. услуге Клуба за старије особе,
 4. прихватилиште за одрасле и старије особе,

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Члан 15.

            Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју обезбеђује деци и младима са сметњама у развоју активности усмерене на стицање животних вештина, образовање, радно-окупационе третмане. Услуга се обезбеђује деци предшколског узраста, деци и младима од 18 до 25 година.

            Захтев за коришћење услуге подноси родитељ/старатељ Центру уз следећу документацију:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. налаз и мишљење Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику;
 3. мишљење изабраног лекара да је дете/ученик здраво за боравак у групи.

            При одлучивању о упућивању на коришћење услуге неопходно је прибавити процену и мишљење стручног радника Центра.

Члан 16.

            Центар издаје упут за коришћење услуге са подацима који се односе на: корисника, услугу, пружаоца и друге податке од значаја за коришћење услуге.

            Центар пружаоцу услуге, уз упут, доставља индивидуални план услуга за корисника услуге и породицу.

            Уз упут, стручни радник доставља пружаоцу услуге извештај о кориснику, уз претходну сагласност родитеља/старатеља.

Члан 17.

            Када се услуга обезбеђује деци предшколског узраста пружалац услуге, на основу упута Центра, опредељује боравак детета у развојној или редовној групи.

            Пружалац услуге доставља доказ о боравку детета у развојној или редовној групи надлежном органу Општине који доноси решење о праву на накнаду трошкова дневног боравка детета.

Члан 18.

            Пружалац услуге својим актом ближе дефинише процедуре и активности које се реализују у Дневном боравку, време трајања и престанак услуге.

            Трајање услуге зависи од налаза и мишљења Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – Интерресорне комисије општине Алибунар.

Члан 19.

             Услуге Дневног боравка за децу предшколског узраста у развојној и редовној групи (под условом да су корисници дечјег додатка) су бесплатне.

            Услуге Дневног боравка за децу и младе узраста до 18 година и младе од 18 до 25 година су бесплатне.

            Средства за реализацију услуге обезбеђују се у буџету Општине и из других иззвора.

            Пренос средстава из буџета Општине врши се месечно, по захтеву пружаоца услуге уз пратећу документацију.

            Пружалац услуга о реализацији услуга извештава шестомесечно Општину и Центар.

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ

Члан 20.

             Услуга помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе обезбеђује подршку појединцу и породици у задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника како би се унапредио квалитет живота старијих особа и спречио одлазак у институцију.

             Услуга помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе се може пружати интегрисано са здравственим услугама.

             Приоритет за коришћење услуге имају лица која живе сама а лица која имају сроднике могу бити корисници услуга ако им из објективних разлога подршка сродника није доступна или је недовољна.

             Поступак за коришћење услуге започиње иницијативом потенцијалног корисни, сродника, волонтера или других лица или установа социјалне и здравствене заштите.

             Захтев за коришћењем услуге се подноси Центру или директно пружаоцу услуге уз достављање следеће документације:

 1. лична карта на увид,
 2. доказ о висини прихода за три месеца која претходе месецу подношења захтева,
 3. расположиву медицинску документацију за кориснике интегрисане услуге.

Члан 21.

              По извршеној процени Центар издаје упут за коришћење услуге, за кориснике који се јаве Центру.

              Упут за коришћење услуге садржи: личне податке корисника, податке о услузи и пружаоцу услуге, податке о извору плаћања услуге, друге податке од значаја за коришћење услуге.

Члан 22.

              Пружалац услуге са корисником закључује уговор о коришћењу услуге којим се дефинишу међусобна права и обавезе.

              Услуге помоћи у кући пружају се у кући или стану корисника и обезбеђују се радним данима у укупном трајању од два сата дневно, односно 42 сата месечно по кориснику. Изузетно број сати може бити већи, по процени стручног радника, у складу са расположивим капацитетима и у случају организовања рада викендом.

              Ургентни пријем обезбеђује се у ситуацијама када је значајно угрожено свакодневно функционисање корисника услед здравственог или социјалног стања и нефункционисања уобичајених система подршке у року од 24 часа.

               У случају попуњености капацитета, корисник се уписује на листу чекања.

               Услуге помоћи у кући обухватају следеће послове:

 1. одржавање личне хигијене;
 2. одржавање хигијене стана, одеће, постељине, покућства;
 3. обављање једноставнијих кућних послова;
 4. заказивање здравствених прегледа, помоћ при одласку у здравствене установе;
 5. контрола виталних функција;
 6. набавка намирница и лекова;
 7. припрема хране;
 8. плаћање рачуна и друго.

            Уколико се услуга пружа интегрисано, здравствене услуге се обезеђују у складу са Законом о здравственој заштити.

Члан 23.

              Цена и учешће корисника у трошковима услуге утврђује се у складу са актом о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуге социјалне заштите, који доноси надлежни орган Општине.

              Средства за реализацију услуге обезбеђују се у буџету Општине и из других извора. Пренос средстава из буџета Општине врши се месечно, по захтеву пружаоца услуге уз пратећу документацију.

              Средства од учешћа корисника у цени услуге уплаћују се на посебан рачун пружаоца услуге и корсте се за накнаду трошкова и унапређење квалитета услуге према прописаним стандардима услуге (проширење капацитета услуге, едукације запослених и сл.).

Члан 24.

              Лица која имају закључен уговор о доживотном издржавању и лица која не испуњавају услове прописане Одлуком, плаћају пуну цену услуге.

              Поједини послови ове услуге се могу пружати једнократно и другим заинтересованим лицима, уз плаћање пуне цене услуге, уколико постоје раположиви капацитети пружаоца услуге.

Члан 25.

               Разлози за престанак пружања услуге су:

 1. непоштовање уговорних обавеза (неплаћање, онемогућавање пружања услуге),
 2. отказ корисника услуге,
 3. отказ пружаоца услуге,
 4. побољшање здравственог стања корисника услуге,
 5. смештај корисника у установу социјалне заштите,
 6. смрт корисника.

             Пружалац услуге шестомесечно доставља Општини и Центру извештај о раду и реализованим активностима.

УСЛУГЕ КЛУБА ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ

Члан 26.

              Клуб за старије омогућује дружење, социјалну интеграцију, културно-забавне садржаје и друго. Услуге Клуба се користе на предлог Центра, по упуту других социјалних актера и по личном избору корисника услуге.

            Рад Клубова се може организовати при месним заједницама и другим адекватним просторима.

             Општина пружа подршку у раду Клубова. Средства за функционисање рада клубова могу бити и од донатора, пројеката и сл.

            Клубови за старије особе сарађују међусобно као и са другим актеима који се баве заштитом старијих.

ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ ОСОБЕ

Члан 27.

            Прихватилиште за одрасле и старије особе обезбђеује привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту, задовољавање основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски ограничене услуге интервенције у кризним ситуацијама.

            Коришћење услуге Прихватилишта за одрасле и старије особе врши се издавањем упута од стране Центра.

            Смештај у Прихватилиште за одрасле и старије особе може се вршити довођењем од стране службеног лица Полицијске управе, самоиницијативним доласком или на други начин.

             Центар за корисника обезбеђује медицинску документацију, прибавља личну карту, здравствену књижицу, потврду о ослобађању од партиципације за здравствене услуге и друга потребна документа.

              Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или оспособљавања за безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 30 дана. Изузетно боравак у Прихватилишту може се продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани разлози, по процени Центра.

             Корисници услуга Прихватилишта могу бити и лица из других општина/градова ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног уговора који закључују пружалац услуге и упутни орган.

Члан 28.

             Цена услуге утврђује се у складу са актом о мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуга социјалне заштите, који доноси надлежни орган Општине.

             Средства за реализацију услуге обезбеђују се у буџету Општине и из других извора. Пренос средстава из буџета Општине врши се месечно, по захтеву пружаоца услуге уз пратећу документацију.

             За кориснике са пребивалиштем/боравиштем на територији других градова/општина трошкове услуге сноси град/општина са чије територије је корисник услуге, на основу уговора закљученог између пружаоца услуге и упутних центара за социјални рад.

             Пружалац услуге шестомесечно доставља Општини и Центру извештај о раду Прихватилишта.

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Члан 29.

          Социјалним становањем у заштићеним условима обезбеђује се стамбено необезбеђеним лицима становање уз подршку у наменски изграђеним објектима, или другим одговарајућим објектима подобним за становање.

                 Услуге социјалног становања у заштићеним условима могу користити:

 1. локално становништво,
 2. избегла и интерно расељена лица.

Члан 30.

                Поступак за коришћење услуге покреће се по службеној дужности или по захтеву странке, која се налази у стању социјалне потребе.

                 Документацију потребну за коришћење услуге чини:

 1. изјава о кућној заједници,
 2. фотокопија личне карте за одрасла лица,
 3. фотокопија извода из матичне књиге рођених за малолетна лица,
 4. фотокопија потврде о месту боравка,
 5. одлука о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак у току, уколико супружници не живе заједно,
 6. потврда о редовном школовању деце,
 7. решење о пријему у држављанство, или доказ да је поступак у току, за избегла лица,
 8. потврда о приходима појединца односно чланова породице који су у радном односу,
 9. чек од пензије за лица која су остварила права на пензију,
 10. потврда фонда ПИО да нису корисници пензије (за лица која због година не могу да се пријаве на евиденцију незапослених лица) или фотокопија оверене здравствене књижице,
 11. уверење о незапослености,
 12. фотокопија решења о порезу на имовину (Одсек за локалну пореску администрацију),
 13. уверење о задужењу порезом (Управа прихода).

Члан 31.

               Центар доноси решење о коришћењу услуге у складу са Одлуком и овим Правилником и упућује корисника на закључење уговора о коришћењу стамбене јединице. Уговор о коришћењу стамбене јединице се закључује између корисника, ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар''  и Центра.

               Центар решењем утврђује обавезу учешћа корисника у плаћању комуналних услуга и других трошкова социјалног становања, а у складу са приходима корисника, односно његове породице.

               Обавезе ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење Општине Алибунар'' и Центра ближе се уређују уговором о управљању и коришћењу објеката социјалног становања у заштићеним условима.

Члан 32.

               Корисници права чији су приходи већи од износа новчане социјалне помоћи породице у складу са Законом, учествују у плаћању комуналних услуга и других трошкова социјалног становања, осим ако посебним актом ние другачије утврђено.

               Општина сноси трошкове текућег и инвестиционог одржавања објеката социјалног становања у заштићеним условима.

              Пренос средстава из буџета Општине врши се месечно, по захтеву пружаоца услуге уз пратећу документацију.

              Пружалац услуге обезбеђује стручну подршку корисницима социјалног становања у заштићеним условима.

               Коришћење услуге престаје из следећих разлога:

 1. непоштовање уговорних обавеза (неизмиривање обавеза становања, ненаменско коришћење станова, нарушавање кућног реда и ометање других корисника у законитом коришћењу станова),
 2. престанак стања социјалне потребе корисника,
 3. решавања стамбеног питања на други начин,
 4. смрћу корисника.

              Ревизија коришћења услуге социјалног становања у заштићеним условима врши се најмање једанпут годишње.

              Центар доноси акт о мерилима за избор корисника социјалног становања у заштићеним условима.

IV   ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА

Члан 33.

                 Поступак за признавање права и коришћење услуга спроводи Центар по службеној дужности или на захтев корисника.

                 Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом.

Члан 34.

                 Поступак за остваривање права и пружање услуга из овог Правилника води се по одредбама: Закона о општем управном поступку, Закона о социјалној заштити и Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар.

                 О признавању права Центар доноси решење на које незадовољна странка може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења.

                 О коришћењу услуге Центар издаје упут, а решење у случају одбијања захтева за коришћење услуге на које незадовољна странка може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења.

                 О жалби на решење Центра одлучује Општинско веће у року од 30 дана од дана пријема жалбе са списима предмета.

                 Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 35.

                 Ревизију решења и упута о признатим правима и пруженим услугама врши, једном годишње, Општинска управа.

                 Општинска управа врши контролу наменског коришћења средстава и законитости рада пружаоца услуге.

Члан 36.

                 Центар је дужан да води евиденцију о признатим правима и издатим упутима, доставља годишње извештаје о раду Општинском већу и надлежној Општинској управи.

                 Пружалац услуге је дужан да води евиденцију о пруженим услугама и корисницима услуга и да периодично извештава надлежну Општинску управу и Центар.

V   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

               Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

               Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о финансирању боравка појединих категорија деце предшколског узраста са територије општине Алибунар у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар из средстава буџета Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2012 и 30/2012).

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-231/13-06
Датум: 30. мај 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р. 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81