gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању ВД директора ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на 14. седници од 19. aприла 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈП „ТУРИСТ“ АЛИБУНАР

Именује се Жељко Танасковић на функцију вршиоца дужности директора ЈП „Турист“ Алибунар, до избора директора, а најдуже шест месеци од дана именовања.

Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 19. априла 2013. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-32/2013-06-01
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81