gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Алибунар за 2013. годину

 На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службани гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на  14.  седници одржаној дана 19. априла 2013. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2013. ГОДИНУ

Именује се Коса Николић на функције члана Комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. годину

Мандат новоизабраног члана Комисије почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 19. априла 2013. године

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-54/2013-06-01
Датум: 19. април 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81