gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар

 На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника општине, на 13. седници, одржаној дана 28. фебруара  2013. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ЂОРЂЕ ЦВЕТКОВИЋ из Алибунара изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар трајаће до истека мандата Општинског већа,  а почиње да тече од 28. фебруара 2013. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-29/13-06-01
Датум: 28. фебруар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81