gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору члана Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Алибунар, на Седамнаестој седници, одржаној дана 19. јула 2013. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР из Алибунара изабрана је за члана Општинског већа општине Алибунар.

II

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар трајаће до истека мандата Општинског већа,  а почиње да тече од 19. јула 2013. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-6/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81