gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености

На основу чланa ____ Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17. седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености постављања подземних цеви, каблова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања и поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова инвеститору ''Electrawinds-S'' д.о.о.Београд из Новог Београда, Ул.Владимира Поповића бр.6, на следећим парцелама у к.о.Алибунар:

 • број катастарске парцеле 5082, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 67а 26m2;
 • број катастарске парцеле 5155, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 67а 44m2;
 • број катастарске парцеле 5232, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 67а 26m2;
 • број катастарске парцеле 5315, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 67а 22m2;
 • број катастарске парцеле 5397, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 61а 32m2;
 • број катастарске парцеле 5746, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 76а 54m2;
 • број катастарске парцеле 5747, потес Ново поље, земљиште под објектом, површине 10а 07m2;
 • број катастарске парцеле 6153, потес Старо поље, земљиште под објектом, површине 06а 33m2;
 • број катастарске парцеле 6744, потес Скиње врати, земљиште под објектом, површине 67а 04m2;
 • број катастарске парцеле 7425, потес Скиње врати, земљиште под објектом, површине 16а 54m2;
 • број катастарске парцеле 7182, потес Скиње врати, земљиште под објектом, површине 17а 70m2;
 • број катастарске парцеле 7401, потес Скиње врати, земљиште под објектом, површине 17а 48m2;

2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра, које се састоји од непокретности које чине ''Ветропарк Мали бунар'' и ''Ветропарк Алибунар''.

3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.

4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.

5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

’’Electrawinds-S’’ д.о.о. Београд, у својству инвеститора, обратио се предлогом за пословну сарадњу Општини Алибунар, изражавајући намеру да реализује пројекат ''Ветропарк Алибунар'' у циљу производње електричне енергије из обновљивих извора. Ветропарк се састоји, између осталог, од непокретности – ветрогенератора, трафо-станица, разводног постројења, командне зграде, расклопног постројења, енергетског трансформатора и других објеката са припадајућом инфраструктуром који су намењени производњи електричне енергије.

Решењем о локацијској дозволи Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, бр.130-353-69/2012-01 од 17.12.2012. године, утврђени су услови инвеститору ’’Electrawinds-S’’ д.о.о.Београд за израдњу ''Ветропарка Мали бунар'', који се састоји – између осталог – и од постављања подземних оптичких и 20 kV каблова (као веза између генератора), подземних 35 kV каблова (веза генератора број 25 са постојећом трафо-станицом) на делу земљишта, а Решењем о локацијској дозволи истог органа, бр.130-353-68/2012-01 од 01.03.2012. године утврђени су услови инвеститору  ’’Electrawinds-S’’ д.о.о.Београд за изградњу ''Ветропарка Алибунар'', који се састоји – између осталог и од постављања подземних оптичких и 33 kV каблова (као веза између генератора и ТС), подземног кабла 10/(20) kV (као веза расклопног постројења сопствене потрошње до ћелије сопствене потрошње у ТС) на делу земљишта из тачке 1. ове Одлуке.

Ради постављања цеви, каблова и пратеће инсталације, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра, које се састоји од непокретности које чине ''Ветропарк Мали бунар'' и ''Ветропарк Алибунар''. Због тога се инвеститор обратио Општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености постављања подземних цеви, каблова и пратећих инсталација, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова.

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се наведени пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-27/13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81