gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку важења Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини и Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Алибунар

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17. седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси следећу

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА АЛИБУНАР

Члан 1.

Престају да важе Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.19/2009 и 16/2012) и Одлука о давању у закуп пословног простора којим располаже Општина Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр.2/2010 и 3/2011), које је донела Скупштина општине Алибунар.

Члан 2.

По престанку важења одлука из члана 1. ове Одлуке, непосредно ће се примењивати Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр.24/2012) и Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине, или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр.13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012).

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-15/13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81