gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о покретању поступка давања у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007), чланова 96. и 97. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УСРС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УСРС и 50/13-одлука УСРС) и чланова 21. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је на својој 17. седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, донела

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК давања у вишегодишњи закуп грађевинског земљишта у својини Општине Алибунар у к.о.Добрица, ради инвестиционог улагања и искоришћавања у привредне сврхе, сагласно планској документацији.

Предметно грађевинско земљиште је део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица – грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја насељеног места. Укупна површина предметне парцеле је 69.002 m2, а овом Одлуком предвиђа се давање у закуп површине од 10.000 m2. Парцела има приступ јавној саобраћајној површини и то са парцеле општинског пута Банатски Карловац – Добрица – укрштање пута од Сечња до Ковачице.

Део предметног грађевинског земљишта даће се у закуп на период до 50 година.

Почетна цена закупнине је 50,00 динара по m2.

Послове расписивања огласа и прикупљања понуда обавиће посебна комисија, која ће бити образована решењем Скупштине општине Алибунар.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-16/13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81