gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о покретању иницијативе за приступање изради Стратегије развоја социјалне заштите у општини Алибунар за период 2014-2020. године

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007), чл.15. алинеја 10. и чл.40. алинеја 5. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17.  седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ИЗРАДИ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

Покреће се иницијатива за приступање изради Стратегије развоја социјалне заштите у општини Алибунар за период 2014-2020. године (у даљем тексту: Стратегија развоја).

Члан 2.

Ради израде Стратегије развоја из члана 1. ове Одлуке, Скупштина општине Алибунар ће посебном одлуком, а на предлог Општинског већа општине Алибунар, образовати Радну групу за израду Стратегије развоја.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-93/13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81