gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „3. Октобар“ Локве

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 17. седници одржаној 19. јула 2013. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „3. ОКТОБАР“ ЛОКВЕ
  1. Разрешава се Дојна Ардељан са функције члана Школског одбора Основне школе „3. Октобар“ Локве, из реда представника запослених.
  2. Именује се Дорел Ардељан на функцију члана Школског одобра Основне школе „3. Октобар“ Локве, из реда представника запослених.
  3. Мандат новоименованог члана Школског одобра Основне школе „3. Октобар“ Локве трајаће до истека мандата Школског одобра Основне школе „3. Октобар“ Локве .
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-17/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81