gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на измену Финансијског плана за 2013. годину Спортског савеза општине Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одобра Спортског савеза општине Алибунар, на 19. седници одржаној дана 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА  ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Даје се сагласност на Одлуку о измени финансијског плана Спортског савеза општине Алибунар за 2013. годину, који је донео Управни одбор Спортског савеза општине Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-123/2013-06-01
Датум: 19. јул 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81