gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Савета за образовање, културу и омладину

На основу члана 6. Одлуке о образовању Савета за образовање, културу и омладину („Службени лист општине Алибунар“ број 24/2012), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 17. седници одржаној дана 19. jула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ
  1. ИМЕНУЈЕ СЕ Србин Дору за члана Савета за образовање, културу и омалдину.
  2. Мандат новоименованог члана Савета трајаће до истека мандата Савета године и почиње да тече од дана доношења овог решења, односно од 19. јула 2013. године.
  3. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибуанр
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-94/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81