gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица

На основу члана 44. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на својој 17. седници од 19. јула 2013. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА

I

Образује се Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица у саставу:

  1. Цветана Радуловић Кожокари – председник
  2. Предраг Белић заменик председника СО – заменик председника
  3. Вишња Стефановић - Диклић - члан
  4. Зоран Паровић - члан
  5. Коса Николић – члан
  6. Владимир Петровић – члан
  7. Биљана Враговић – члан

II

Задатак Комисије је да спровоеде поступак давања у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица, у складу са прописима које уређују поступак давања у закуп грађевинског земљишта у општинској својини и да предложи доношење Одлуке о закупу.

III

Решење ступа објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-99/13-06-01
Датум: 19. јули 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81