gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17.  седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси следеће

Р Е Ш Е ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године (у даљем тексту: Радна група) у саставу:

  1. Душан Јовановић, председник Општине Алибунар – председник Радне групе,
  2. Александар Ристин, директор Фонда за развој Општине Алибунар – члан,
  3. Даница Чанчаревић, секретар ОО Црвени крст Општине Алибунар- члан,
  4. Зоран Пребирачевић, в.д.директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
  5. Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар – члан,
  6. Грујица Илић, директор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар-члан.

II

Задатак Радне групе је да изради нацрт Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године и достави га Општинском већу општине Алибунар као овлашћеном предлагачу.

Рок за извршење задатка из става 1. овог члана је ____________године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81