gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о финансирању редовног рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине Алибунар

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности (''Службени гласник РС'', бр. 43/2011) и члана 45. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012), Савет за буџет и финансије Скупштине општине Алибунар на седници од 05. децембра 2012. године, а на предлог председника Општине Алибунар, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
КОЈЕ ИМАЈУ ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗАБРАНИХ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОД 06. МАЈА 2012. ГОДИНЕ ИЗ СРЕДСТАВА ЈАВНИХ ИЗВОРА –
БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Утврђује се да следеће политичке партије и коалиције политичких партија имају одборнике у Скупштини општине Алибунар који су изабрани на изборима за одборнике Скупштине општине, одржаним 06. маја 2012. године:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић;
 2. „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'';
 3. ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)'';
 4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак;
 5. „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић.

Члан 2.

Утврђује се да у Скупштини општине Алибунар нема представника странака националних мањина.

Члан 3.

Средства из јавних извора, односно буџета Општине Алибунар, која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката (полити-чких странака и коалиција политичких странака) чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине општина Алибунар одређују се на нивоу 0,15% расхода буџета Општине Алибунар за 2012. годину.

Члан 4.

Средства из члана 3. ове Одлуке расподељују се политичким субјектима који су освојили мандате у Скупштини општине Алибунар, сразмерно броју гласова ограчунати на начин прописа у ставу 2. овог члана.

Број гласова политичких субјеката који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи се коефицијентом 1.

Средства политичког субјекта који је на изборима наступао као коалиција деле се према коалиционом споразуму.

У Скупштини општине Алибунар нема политичких субјеката који су освојили мање од 5% важећих гласова.

Члан 5.

Према Извештају о раду Општинске изборне комиисје на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини општине Алибунар одржаних 06. маја 2012. године (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2012), политички субјекти који имају одборнике у Скупштини општине Алибунар освојили су следећи број важећих гласова:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић – 4477 гласова или 39,20%;
 2. „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'' – 1417 гласова или 12,41%;
 3. ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)'' – 1742 гласа или 15,25%;
 4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак – 933  гласа или 8,17%;
 5. „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић – 858 гласова или 7,51%.

Члан 6.

На основу Одлуке о буџету општине Алибунар, са усвојеним изменама и допунама, за финансирање редовне делатности политичких субјеката који имају одборнику у Скупштини општине Алибунар предвиђено је укупно 464.532,00 динара.

Обзиром да је Законом о финансирању политичких активности прописано да исти ступа на снагу од 01. јула 2012. године, примењијући наведени Закон за период јули-децембар 2012. године (шест месеци), утврђује се да политички субјекти имају право на следећи износ за финансирање редовне делатности и то:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић – 220.608,00 динара
 2. „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'' – 69.822,00 динара;
 3. ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)'' – 85.842,00 динара;
 4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак – 45.990,00 динара;
 5. „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић – 42.270,00 динара.

Члан 7.

Чланом 17. Закона о финанисрању политичких активности прописано је да ће се исплата вршити сваког месеца, до 10. дана у месецу за претходни месец. Из тога произилази да ће се месечни износи исплатити за месеце: јул, август, септембар, октобар и новембар из средстава буџета Општине Алибунар за 2012. годину, док ће се припадајући износ за месец децембар 2012. године исплатити из средстава буџета Општине за 2013. годину у законом прописаном року.

На основу претходног става, из средстава буџета Општине Алибунар за 2012. годину политичким буџјектима биће исплаћени, закључно са 31. децембром 2012. године, следећи износи:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић – 183.840,00 динара, месечно: 36.768,00 динара;
 2. „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'' – 58.185,00 динара, месечно: 11.637,00 динара;
 3. ''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)'' – 71.535,00 динара, месечно: 14.307,00 динара;
 4. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак – 45.990,00 динара, месечно: 7.665,00 динара;
 5. „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић – 42.270,00 динара, месечно: 7.045,00 динара.

Члан 8.

Уплата средстава по овој Одлуци вршиће се на достављене рачуне политичких субјектата за које је утврђено да имају право на средства за редовну делатност.

Члан 9.

Обавезују се политички субјекти да у року од 8 дана од дана пријема ове Одлуке Општинској управи Алибунар, Одељењу за финансије доставе следећу документацију:

 • уговор са пословном банком или копију де-по картона ради увида у број жиро рачуна,
 • кочију решења о разврставању (матични број),
 • копију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).

Члан 10.

Уплата припадајућих средстава извршиће се након достављања документацијеиз претходног члана ове Одлуке.

Члан 11.

За извршење ове Одлуке задужује се Општинска управа општине Алибунар, Одељење за финансије.

Члан 12.

На основу ове Одлуке председник Општине донеће решење о исплати средстава политичким субјектима наведеним у овој Одлуци.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Скупштина општине
САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број: 400-85/12-06-01
Датум: 05. децембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Пуниша Џелебџић

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81