Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору председника општине Алибунар

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
 ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         ДУШАН ЈОВАНОВИЋ из Банатског Карловца изабран је за председника општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат председника општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-8/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba