gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу секретара Скупштине општине Алибунар

На основу члана 40. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), Скупштина општине Алибунар на Првој (конститутивној) седници, одржаној дана 04. јуна 2012. године, доноси

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

I

         БИЉАНА ВРАГОВИЋ, дипломирани правник из Алибунара, поставља се за секретара Скупштине општине Алибунар, на мандатни период од четири године.

 

II

         Мандат секретара Скупштине општине Алибунар почиње да тече од 04. јуна 2012. године.

 

III

         Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-7/12-04
Датум: 04. јун 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81