gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (``Сл. гласник РС``, бр. 129/07), члана 58. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08; 13/09 и 13/11) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 19/09; 11/10; 12/10; 3/11; 7/11 и 9/11), Општинско веће општине Алибунар на Педесетчетвртој седници, одржаној дана 18. маја 2012. године доноси

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
 

Члан 1.

            У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 4/01; 6/01; 8/04; 8/05; 2/10; 7/10; 9/10; 2/11; 5/11; 10/11 и 16/11), члан 11. се допуњује за насељено место Владимировац.

 

Члан 2.

            У насељеном месту Владимировац, после постојећих локација за постављање привремених објеката, додаје се нова локација ознаке ``Аутобуска 2``, која се налази у улици Цара Лазара, у центру насељеног места, са десне стране државног пута М1.9 кроз насељено место из правца Алибунара ка Панчеву, непосредно испред изграђеног аутобуског стајалишта, поред постојећих привремених објеката. Дозвољава се постављање привременог објекта намене мењачнице, монтажно-демонтажног типа, укупне површине до 12 м2, као и септичке јаме за потребе предметног објекта, иза објекта на растојању до 2 м, у свему према Ситуационом плану бр. 401/12-Р од априла 2012. године, израђеном од стране ``Архитектура Инжењеринг`` са седиштем у Алибунару (Прилог бр. 1.), који је саставни део овог акта.

 

Члан 3.

Ова измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.

 

                                                           

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-18/12-04
Датум: 18. мај 2012. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81