gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Алибунар

На основу члана 15.  Закона о ванредним ситуацијама (”Сл.гласник РС”, број 111/09 и 92/11) и члана 40. Статута Општине Алибунар (”Сл.лист Општине Алибунар”, број 12/08, 13/09 и 13/011) Скупштина општине Алибунар, на 42. седници одржаној дана 20. априла 2012. године донела је
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
         Овом Одлуком одређују се субјекти заштите и спасавања на тeриторији  Општине Алибунар (у даљем тексту: Општина), уређују се надлежности органа Општине, организација и функционисање цивилне заштите, образовање јединица цивилне заштите опште намене, уређује финансирање  заштите и спасавања и друга питања од значаја за организацију и функционисање цивилне заштите, односно заштите и спасавања, прописана Законом о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник Р.Србије”, бр. 111/09 и 92/11) и другим подзаконским прописима који ближе уређују област ванредних ситуација и заштите и спасавања.
 
Члан 2.
         Субјекти заштите и спасавања на територији Општине Алибунар су:
 1. Скупштина Општине,
 2. Председник Општине,
 3. Општинско веће,
 4. Општинска управа и службе,
 5. Привредна друштва, предузетници и друга правна лица  од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
 6. Грађани, удружења грађана и друге организације од значаја за заштиту и спасавање.
 
 
II   НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
Члан 3.
         У остваривању улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији Општине, а у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина општине врши следеће послове:
 • доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији,
 • доноси план и програам развоја заштите и спасавања на триторији Општине у складу са Дугорочним  планом развоја заштите и спасавања Републике Србије,
 • планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Општине,
 • образује Општински Штаб за ванредне ситуације и именује чланове Штаба,
 • одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
 • доноси Програам рада Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • разматра Извештаје о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације и одлучује о битним питањима од значаја за рад Штаба,
 • разматра висину насталих штета од елементарних и других непогода и несрећа и  упућује захтеве за помоћ Влади Републике Србије,
 • извршава и друге задатке у складу са законом и другим прописима који утврђују обавезе јединица локалне самоуправе у области заштите и спасавања.
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 
Члан 4.
         У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији Општине, Општинско веће врши следеће послове:
 • доноси Процену угрожености за територију Општине,
 • доноси План заштите и спасавања   Општине у ванредним ситуацијама,
 • образује Комисију заа процену настале штете у елементарним непогодама и другим несрећама већих размера, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • доноси Одлуку о накнади штете настале од последица елементарних и других несрећа и непогода,
 • прати реализацију спровођења превентивних мера заштите,
 • разматра предлоге аката које доноси Скупштина Општине из области заштите и спасавања,
 • обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 
Члан 5.
         Председник Општине је по положају командант Општинског штаба за ванредне ситуације и обавља следеће послове :
 • стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања,
 • предлаже постављање чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • доноси  одлуку о проглашавању ванредне ситуације у Општини, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • руководи заштитом и спасавањем на територији Општине и наређује организовање и спровођење мера заштите и спасавања у складу са Законом и другим прописима,
 • усмерава, усклађује и координира радом органа општинске управе, служби и правних лица у спровођењу мера  и задатака заштите и спасавања на територији Општине,
 • предлаже Општинском већу на усвајање, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине,
 • наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,
 • наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог подручја на мање угрожено подручје и стара се о њиховом збрињавању,
 • стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица, материјаалних и других добара у циљу укључивања истих у активности заштите и спасавања,
 • одлучује о организацији превоза, смештаја и  исхране припадника јединица опште намене и грађана који добровољно учествују у заштити и спасавању становништва, материјаалних, културних и других добара и животне средине Општине,
 • одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и службама, правним лицима и другим организацијама и удружењима од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама,
 • одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама,
 • остварује сарадњу са суседним општинама, надлежним управним округом, Већем АП Војводине, Владом Републике Србије, Министарством унутрашњих послова, Војском Србије и другим органима и организацијама у циљу усклађивања  организације и спровођења мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • стара се о реализацији наређених мера и задатака надлежног Штаба за ванредне ситуације управног округа,  Покрајинског и Републичког штаба за ванредне ситуације у ванредној ситуацији,
 • извештава Скупштину општине  о стању на терену и о предузетим мерама, задацима и активностима  и утрошеним материјално-финансијским средствима у ванредној ситуацији,
 • стара се о обезбеђењу средстава у Буџету Општине за рад Општинског штаба за ванредне ситуације и заа организовање и спровођење мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
 
 
ОРГАНИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И СЛУЖБЕ
 
Члан 6.
         Органи општинске управе у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће послове и задатке:
 • прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају  и спроводе мере и задатке заштите и спасавања,
 • планирају, организују и спроводе преве-нтивне и оперативне мере и задатке заштите и спасавања  запослених, објеката и средстава органа Општинске управе,
 • набављају  прописану опрему и средства за личну, узајамну и колективну заштиту запослених и објеката  које користе и држе их у исправном стању,
 • учествују у изради Процене угрожености Општине у складу са својим надлежностима и делокругом рада,
 • учествују у планирању, припреми и организовању и спровођењу  евакуације становништва, материјалних, културних и других добара од значаја за живот и рад становништва,
 • планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите за потребе Општинске управе у складу са Законом и другим прописима,
 • учествују у припреми, организацији спро-вођењу збрињавања настрадалог или угроженог становништва у елементарним непогодома и другим несрећама на територији Општине у ванредним ситуацијама,
 • старају се о обезбеђењу неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне ситуације,  организовање и спровођење  мера и задатака заштите и спасавања, набавку опреме и средстава за потребе запослених, као и друге потребе у ванредним ситуацијама и предлажу председнику начин обезбеђења средстава,
 • планирају, организују и спроводе урбанистичке мере заштите за подручје Општине,
 • набављају, инсталирају и одржавају опре-му и средства у исправном стању за узбу-њивање у оквиру система јавног узбу-њивања у Републици Србији и учествују у изради Студије покривености  система за јавно узбуњивање за територију општине,
 • старају се о обезбеђењу телекомуника-ционе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања,
 • организују, развијају и спроводе личну, узајамну и колективну заштиту,
 • учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене,
 • учествују у припреми и изради материјала за седнице Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • остварују сарадњу са надлежном органи-зационом јединицом Сектора за ванредне ситуације у припреми, организовању и спровођењу мера и задатака цивилне заштите,
 • обављају и друге послове и задатке за-штите и спасавања прописане Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима.
 
 
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан 7.
         Стручни, оперативни, плански и организациони послови заштите и спасавања за потребе Општине и Општинске управе Алибунар (у даљем тексту: Општинске управе), обављју се у организационој јединици Општинске управе коју својим решењем одреди  начелник Општинске управе у складу са надлежностима и делокругом рада исте.
         Организациона јединица Општинске управе  одређена за вођење послова заштите и спасавања обавља следеће послове:
 • израђује предлог Процене угрожености територије Општине  од елементарних и других непогода и несрећа у сарадњи са општинским штабом за ванредне ситу-ације и другим стручним органима и службама Општине и предлаже Општи-нском већу  њено доношење,
 • израђујепредлог План заштите и спаса-вања у ванредним ситуацијама за Општи-ну у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације и предлаже Општи-нском већу њено доношење,
 • израђује предлог  План заштите од удеса за Општину, као прилог Плана заштите у ванредним ситуацијама и предлаже Општинском већу његово доношење,
 • обавља послове попуне, опремања и обу-чавања јединица цивилне заштите опште намене које формира Општинска управа,
 • именује поверенике и заменике повере-ника цивилне заштите за потребе Општи-нске управе,
 • учествује у припреми предлога за имено-вања повереника и заменика повереника за подручје Општине у насељеним ме-стима и предлаже општинском штабу за ванредне ситуације   усвајање предлога,
 • планира, организује и спроводи преве-нтивне и оперативне мере заштите љу-дства и објеката Општинске управе и Општине,
 • планира, организује и учествује у спро-вођењу угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситу-ацијама у сарадњи са Општинским шта-бом за ванредне ситуације и у складу са Законом и другим прописима и Планом заштите и спасавања Општине у ванредним ситуацијама,
 • предлаже набавку средстава и опреме  за личну, узајамну и колективну зађштиту запослених и објеката општинске управе, органа Општине и друге стручне службе,
 • води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите опште намене и средствима и опреми у цивилној заштити,
 • обавља послове набавке, одржавања и инсталирања средстава и опреме за  узбуњивање у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Репу-блици Србији и учествује у изради Сту-дије покривености система јавног узбу-њивања на територији Општине,
 • прати опасности, обавештава становни-штво о опасностима и предузетим мера-ма за смањење ризика од последица еле-ментарних непогода и других несрећа,
 • организује, развија и спровооди личну, узајамну и колективну заштиту на територији Општине,
 • усклађује План заштите и спасавања Општине са Планом заштите и спасавања суседних јединицам локалне самоуправе, АП Војводином и  Националним планом заштите и спасавања Р. Србије,
 • обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • израђују и достављају Изводе из Плана заштите и спасавања Општине  субјекти-ма од значаја за заштиту и спасавање Општине,
 • планира, организује и спроводи мобили-зацију јединица цивилне заштите опште намене,
 • на захтев Надлежне службе израђују и достављају акта, прилоге и податке од значаја за израду Процене угрожености територије Републике Србије и Национа-лни план заштите у складу са  утврђеним надлежностиома и делокругом рада,
 • у извршавању послова и задатака зашти-те и спасавања остварује непосредну са-радњу са организационом јединицом МУП-а – Сектором за ванредне ситуације надлежнмом  за подручје  Општине,
 • врши и друге послове и задатке из области заштите и спасавања  прописане Законом и другим прописима и по наређењу начелника Општинске управе и Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 
Члан 8.
         За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, Скупштина општине образује Општински штаб за ванредне ситуације, као стручно-оперативно тело.  
         Општински Штаб за ванредне ситуације чине командант штаба, заменик команданта штаба, начелник штаба и чланови штаба.
         Командаант Општинског штаба је председник општине, по положају, а заменик команданта је заменик председника општине, односно члан Општинског већа или друго лице које именује решењем Скупштина општине.
         Начелник Општинског штаба је радник МУП-а, запослен у Сектору за ванредне ситуације у Одељењу за ванредне ситуације у Панчеву, кога за постављење предлаже начелник Одељења.
         Чланове Општинског штаба за ванредне ситуације , по правилу предлаже командант Штаба.
         Чланови Општинског штаба бирају се из редова:
 1. чланова Општинског већа, у чијем де-локругу су послови из области: здравља, пољопривреде, водопривреде и шума-рства, рада и социјалне политике, за-штите животне средине,
 2. представника органа општинске управе у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевинарства, енергетике, информисања, трговине и услуга;
 3. руководиоца јавних предузећа, привре-дних друштава, руководиоца организаци-оних јединица одбране, полиције, хумани-тарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за за-штиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
         Општински штаб за ванредне ситуације по потреби, образује посебним актом помоћне стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања.
 
Члан 9.
         У складу са надлежностима дефинисаним Зако-ном, Уредбама и другим прописима, Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове и задатке:
 1. руководи и координира рад субјеката за-штите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
 2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
 3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово спровођење,
 5. наређује употребу снага заштите и спаса-вања, средства помоћи и других сре-дстава која се користе у ванредним ситуацијама,
 6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама,
 7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,
 8. сарађује, по потреби, са надлежним органима заштите и спасавања суседних  држава у ванредним ситуацијама,
 9. процењује угроженост од ванредне си-туације и предлаже председнику Општине Одлуку о проглашавању ванредне ситу-ације на делу или целој територији Општине,
 10. сарађује са Окружним штабом за ванре-дне ситуације Јужно-банатског управног округа и штабовима суседних Општина,
 11. именује поверенике и заменике повере-ника цивилне заштите у насељеним ме-стима и седишту Општине и сеоским ме-сним заједницама,
 12. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Општине,
 13. наређује евакуацију становништва и до-носи одлуку о обиму евакуације и крите-ријумима за евакуацију становништва,
 14. ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине у извршавању задатака цивилне заштите,
 15. доноси наредбе, закључке и препоруке,
 16. обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
         Општински штаб за ванредне ситуације, поред осталих, спроводи активности на разматрању стања спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја и изградње система заштите и спасавања.
         За остваривање функција Општинског штаба за ванредне ситуације организује се и спроводи обуча-вање, оспособљавање и стручно усавршавање чланова штаба у Националном и Регионалним тренинг центрима, на предлог и у сарадњи са Надлежном службом.
 
 
III  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  И ГРАЂАНА
 
Члан 10.
         Привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и спасавање Општине планирају и обезбеђују средства за организовање, опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите које оне образују, организовање и припре-мање личне, узајамне и колективне заштите и спро-вођење мера и задатака цивилне заштите запо-слених, материјалних и других добара.
         Привредна друштва и друга правна лица из области здравства, васпитно-образовне делатности, социјалне заштите и других делатности која у оквиру свог делокруга имају заштиту већег броја људи, дужна су да планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите и за лица која су корисници њихових услуга у складу са Законом и другим прописима који уређују ову област.
         Привредна друштва и друга правна лица из става 1. и 2. овог члана своје Планове заштите и спасавања доносе у складу са Планом заштите и спасавања Општине.
         За припрему привредних друштава и других правних лица за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа одговоран је руководилац привредног друштва, односно руководилац другог правног лица.
 
Члан 11.
         У припреми и спровођењу задатака из области заштите и спасавања у оквиру своје редовне дела-тности, учествују хуманитарне организације и удру-жења у складу са Законом и правилима међу-народног права.
         Организација Црвеног крста обавља послове из става 1. овог члана у складу са јавним овлашћењима и програмским активностима Црвеног крста Србије.
 
Члан 12.
         Удружења грађана и друге организације од значаја за заштиту и спасавање извршавају задатке заштите и спасавања на основу Одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Обим и начин извршавања задатака из става 1. овог члана утврђује Општински штаб за ванредне ситуације.
         У извршавању превентивних задатака заштите и спасавања могу добровоњно да учествују појединци и удружења, према својим могућностима, а уз сагласнот Надлежне службе.
 
 
Члан 13.
         Грађани учествују у заштити и спасавању, испуњавању материјалне обавезе за потребе заштите и спасавања у складу са посебним Законом, обучавају се за личну, узајамну и колективну заштиту, спроводе прописане  и наређене мере и извршавају задатке цивилне заштите.
         У извршавању задатака заштите и спасавања учествују сви способни грађани у складу са општим и посебним Законом и другим прописима који уређују ову област.
 
Члан 14.
         Привредна друштва и друга правна лица, удру-жења грађана, хуманитарне и друге организације и грађани, власници и корисници опреме, материјално-техничких средстава неопходних за заштиту и спа-савање, ставњају опрему и средства, заједно са љу-дством, на располагање надлежној служби, уз на-кнаду у складу са прописима Владе Републике Србије.
         Субјекти из става 1. овог члана, власници и корисници непокретних ствари, омогућавају да се на њиховим непокретностима спроводе радови не-опходни за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа и опасности,  које нареди надлежна служба, у складу са Законом и другим прописима који ову област ближе регулишу.
                       
 
IV  ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
 
Члан 15.
         Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, повереници цивилне заштите, заменици повереника цивилне заштите и јединице цивилне заштите опште намене, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање, и с тим у ве-зи, скуп активности, које се односе на попуну, моби-лизацију, материјално опремање, обучавање и оспо-собљавање и активирање цивилне заштите.
 
 
ЛИЧНА, УЗАЈАМНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА
 
Члан 16.
         Ради остваривања личне, узајамне и колекти-вне заштите, органи Општине, привредна друштва и друга правна лица, обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, уза-јамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне заштите.
         Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и ко-лективну заштиту, у складу са Законом и другим прописима.
         Надлежна организациона јединица Општинске управе одређена за обављање послова заштите и спасавања у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ва-нредне ситуације у панчеву, припрема упутства и друге публикације, којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у случају ванредних ситуација.
         У реализацији нааведених активности, укључују се и повереници и заменици повереника цивилне заштите Општинске управе и  насељених места на подручју Општине.
 
           
МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 17.
         У остваривању законом утврђених задатака цивилне заштите, субјекти заштите и спасавања на територији Општине, у складу са Законом и другим прописима припремају и спроводе мере цивилне зааштите, а нарочито:
 1. превентивне мере,
 2. мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа,
 3. мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће,
 4. мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа.
 
 
ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 18.
         У циљу заштите и спасавања људи, мате-ријалних и културних добара од опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама, на територији Општине, спроводе се следећи задаци цивилне заштите и то:         
 1. узбуњивање,
 2. евакуација,
 3. склањање и урбанистичке мере заштите,
 4. збрињавање угрожених и настрадалих,
 5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
 6. заштита од техничко-технолошких несрећа,
 7. заштита од рушења и спасавање из рушевина,
 8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
 9. заштита и спасавање на неприступачним теренима,
 10. заштита и спасавање од пожара и експлозија,
 11. заштита од НУС,
 12. прва и медицинска помоћ,
 13. асанација терена,
 14. очување добара битних за опстанак,
 15. хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
         Наведени задаци се спроводе у складу са Законом о ванредним ситуацијама и прописима који ближе уређују област, које доносе надлежни органи, а односе се на поједине задатке цивилне заштите.
         Поред наведених задатака, Општина може планирати, припремати и спроводити и друге задатке и активности заштите и спасавања у складу са својим специфичностима и потребама.
         У планирању, организовању и спровођењу  за-датака заштите и спасавања  учествују сви субјекти заштите и спасавања Општине прдвиђени овом Одлуком, у окквиру својих надлежности, укључујући и одговарајућу сарадњу са надлежним органима државне управе и другим надлежним органима и организацијама.
 
 
            4. ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 19.
         Повереници цивилне заштите и заменици по-вереника цивилне заштите постављају се ради оба-вљања послова заштите и спасавања у Општини (месним заједницама и седишту Општине) и насеље-ним местима (селима) и то: у стамбеним зградама, блоковима зграда, деловима насеља, селима и по улицама.
         Основни критеријуми за одређивање броја повереника и њихових заменика је да се повереник и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно, најмање на 1000 становника.
         Поверенике и заменике повереника, у месним заједницама и седишту Општине и насељеним местима (селима) поставља Општински штаб за ванредне ситуације, на предлог Општинске управе, надлежне организационе јединице за послове заштите и спасавања.
         Поверенике и заменике повереника у Општинској управи поставља решењем начелник Општинске управе.
         Повереници и заменици повереника, предузи-мају непосредне мере за учеешће грађана у спрово-ђењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узаја-мне и колективне заштите и руководе јединицама ци-вилне заштите опште намене, које образује Општина.
         Грађани на угроженим и настрадалим подру-чјима, на територији Општине, дужни су да поступају по упутствима повереника, односно заменика повереника.
         Повереници и заменици повереника у насељу  постављају се по основу распореда у цивилној заштити.
 
 
            5. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
 
Члан 20.
         За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образују се, опремају и оспособљавају јединице опште намене.
         Јединице опште намене образују се као привремени састави опд добровољаца и радно способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих послова заштите и спасавања.
         Јединице цивилне заштите опште намене оспо-собљавају  се за извршавање мање обимних и мање сложених задатака, а нарочито: локализиовање и гашење мањих  и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становни-штва, помоћ у асанацији терена и обављање  других активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације.
         На територији Општине образују се јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода у свим насељеним местима (месним заједницама), насељу Девојачки бунар и  седишту Општине.
         Основни критеријум за одређиовање врсте, ве-личине и броја јединица опште намене је степен угрожености територије Општине од елементарних непогода и других несрећа, укључујући и последице ратних и других дејстава .
         На триторији Општине образовати  јединице цивилне заштите  опште намене у:
 • месним заједницама које имају преко 5.000 становника, образовати најмање 3 јединице ЦЗ опште намене, ранга вода,
 • месним заједницама од 3.000 – 5.000 ста-новника, образовати  3 јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода,
 • месним заједницама од 1.000 до 3.000 становника образовати најмање 2 једи-нице цивилне заштите опште намене, ранга вода,
 • у месним заједницама до 1.000 стано-вника обраазовати најмање 1 јединицу цивилне заштите опште намене, ранга вода.
         Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са Проценом угрожености од елементарних непогода и других несрећа и утврђеним критери-јумима, образоваће у складу са Законом Општинско веће на прдлог Општинског Штаба за ванредне ситуације и надлежне организационе јединице Општинске управе за послове заштите и спасавања.
 
 
СИСТЕМ ОСМАТРАЊА, РАНОГ УПОЗОРАВАЊА, ОБАВЕШТАВАЊА И УЗБУЊИВАЊА
 
Члан 21.
         Основни задатак Општине у јединственом си-стему осматрања, раног упозоравања, обавешта-вања и узбуњивања је откривање, праћење и при-купљање података о врстама опасности, које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра.
 
Члан 22.
         У оквиру јединственог система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, у Општини се извршавају прописане обавезе прдвиђене Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима који ближе уређују ову област.
         Општина у оквиру Законом предвиђених права и дужности, извршава и следеће послове:
 • обезбеђује телекомуникациону и инфо-рмациону подршку за потребе заштите и спасавања, као и укључивање у телеко-муникациони и информациони систем јединствене службе осматрања, обаве-штавања и узбуњивања и повезује се са њим,
 • прати опасности, обавештава становни-штво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,
 • наабавља и одржава средства за узбу-њивање за територију Општине, у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији,
 • израђује студију покривености система јавног узбуњивања за територију Општине,
 • доноси Решење о  постављењу сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање на триторији општине,
 • по потреби формира Ситуациони центар за праћење стања и управљање у ванредним ситуацијама и исти увезује са Оперативним центром 112 који формира надлежни орган,
 • извршава и друге задатке, у складу  са прописима и техничким нормативима за планирење, изградњу и одржавање система за јавно узбуњивање,
 • обезбеђује средства у Буџету Општине и финансира изградњу и одржавање систе-ма за узбуњивање за подручје Општине  у складу са Проценом угрожености, Зако-ном о ванредним ситуацијама, акустичком студијом и другим прописима и општим актима који уређују ову област.
 
 
ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
 
Члан 23.
         Оспособљљена правна лица од значаја за за-штиту и спасавање Општине врше заштиту и спаса-вање грађана, материјалних и других добара у слу-чају опасностио и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Општински Штаб за ванредне ситуације.
         Оспособљена правна лица  од значаја за за-штиту и спасавање на територији Општине, одређује посебним актом Скупштина општине, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Оспособљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје капацитете и да се организују за извршавање задатака заштите и спасавања.
         Оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање Општинско веће уговором обе-збеђује накнаду ставрних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите.
         Уговор закључује председник Општине, или лице које он овласти.
         Опремљена и оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање  су привредна дру-штва, предузетници и друга правна лица на те-риторији Општине која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање, као што су: комунална, гра-ђевинска, водопривредна, предузећа која газдују шу-мама, угоститељска и транспортна привредна дру-штва, као и друга правна лица, привредни субјекти из области приватног обезбеђења, удружења, савези, друштва и клубови из области ватрогаства, кино-логије, наутике, радио аматерства, извиђачи и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање.
         Активирање оспособљених правних лица нала-же председник Општине, на предлог  Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ
 
Члан 24.
         У складу са Законом и другим прописима који уређују област ванредних ситуација, Општина врши оспособљавање и обучавање повереника цивилне заштите, заменика повереника цивилне заштите, припадника јединица опште намене, становништва за организовање и спровођење мера личне, узајамне и колективне заштите.
         Обучавање и оспособљавање се врши у складу са утврђеним наставним плановима и програмима и другим критеријумима, које доносе надлежни органи.
         Општина организује обуку Општинског штаба за ванредне ситуације и субјеката заштите и спасавања Општине у надлежним тренинг центрима овлашће-ним за спровођење обуке.
 
 
ПОПУНА И МАТЕРИЈАЛНО ОПРЕМАЊЕ
 
Члан 25.
         Попуна органа и јединица цивилне заштите врши се у складу са Законом и другим прописима који ближе уређују ову област.
         На дужности у јединицама цивилне заштите у привредним друштвима и другим правним лицима, распоређују се запослени у тим привредним друштвима и правним лицима.
         Грађани распоређени у јединице цивилне за-штите, обавезни су да  на позив надлежне службе учествују у акцијама и операцијама заштите и спасавања.
         Јединице Црвеног крста Србије, добровољних ватрогасних друштава, у погледу попуне обвезницима имају статус јединица цивилне заштите.
 
Члан 26.
         Органи и јединице цивилне заштите образовани на територији Општине опремају се одговарајућом опремом и материјално-техничким средствима коаја су неопходна за њихову  личну заштиту и за спро-вођење мера и извршавање задатака цивилне заштите.
         Средства и опрему из става 1. овог члана обезбеђују се у Буџету Општине у складу са предвиђеним бројем припадника и материјалних средстава јединица цивилне заштите.
 
Члан 27.
         Приликом извршавања задатака заштите и спа-савања припадници Општинског штаба за ванредне ситуације, повереници, заменици повереника и при-падници јединица цивилне заштите носе униформу са ознаком цивилне заштите, ознаком функција и специјалности.
         Објекти цивилне заштите обележавају се знаком цивилне заштите.
 
Члан 28.
         О припадницима органа, јединица цивилне за-штите које образује Општина, као и средствима и опреми у цивилној заштити, надлежни орган Општи-нске управе за заштиту и спасавање води прописану евиденцију у складу са Законом и другим прописима који ближе уређују ову област.
 
 
            10. МОБИЛИЗАЦИЈА И АКТИВИРАЊЕ
 
Члан 29.
         Мобилизацијом цивилне заштите из редовне организације и стања се прелази на организацију и стање оперативне готовости за извршавање задатака заштите и спасавања.
         Мобилизација се спроводи по Плану мобилизације Општине.
         Мобилизацију снага и средстава су дужна да сспроводе оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање Општине, у складу са Законом и другим прописима.
 
Члан 30.
         Активирање обухвата поступке, задатке и акти-вности којима се редовни капацитети оспособљених правних лица, из рдовне организације и стања преводе  на организацију и стање спремности за извршавање задатака заштите и спасавања.
         За израду плана активирања оспособљених правних лица одговорни су руководиоци у складу са Законом и Планом заштите и спасавања Општине.
         Активирање правних лица од значаја за зашти-ту и спасавање Општине  наређује председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
V  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан  31.
         Планирање и програмирање система заштите и спасавања, на територији Општине, врши се у складу са Законом о ванредним ситуацијама и ближим прописима, који регулишу планирање и програмирање система заштите и спасавања.
         Планирање и програмирање, у Општини реализује се израдом:
 • дугорочног плана развоја заштите и спасавања за период од од десет и више година,
 • средњорочног плана развоја заштите и спасавања, за период од пет година,
 • краткорочног плана развоја заштите и спасавања, за период од једне године.
         Дугорочни план развоја заштите и спасавања  израђује и доноси Општина и привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и  спасавање Ошптине.
         Дугорочни план развоја  заштите и спасавања Општине мора бити усаглашен са Дугорочним планом развоја система заштите и спасавања Републике Србије.
         На основу Дугорочног плана развоја заштите и спасавања Општине израђује се Средњорочни план.
         Средњорочни план развоја заштите и спасавања Општине реализује се кроз процес програмирања.
 
 
VI  ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан 32.
         Систем заштите и спасавања финансира се из Буџета Општине и других извора, у складу са законом и другим прописима.
         Из Буџета Општине финансира се:
 1. припремање, опремање и обука Општи-нског штаба за ванредне ситуације, је-диница цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови спро-вођења мера заштите и спасавања, као и спровођење мера и задатака цивилне заштите,
 2. трошкови ангажовања правних лица, у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања,
 3. изградња и одржавање система за узбуњивање на територији Општине,
 4. прилагођавање подземних објеката (пролази, тунели и др.) за склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у складу са Законом и другим прописима,
 5. обуку становништва из области заштите и спасавања,
 6. санирање штета насталих природним и другим незгодама, у складу са материја-лним могућностима,
 7. друге потребе заштите и спасавања, у складу са Законом и другим прописима.
 
 
VII  ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
 
Члан  33.
         За нарочите успехе у организовању и спро-вођењу задатака цивилне заштите и других послова у области заштите и спасавања, у привредним дру-штвима и другим правним лицима, органима општи-нске управе, у раду општинског штаба за ванредне ситуације и стручно-оперативним тимовима Штаба, јединицама цивилне заштите опште намене, пове-реницима и заменицима повереника, као и другим припадницима и заслужним појединцима, на тери-торији Општине, додељују се признања и награде.
         Признања и награде се уручују поводом Све-тског Дана цивилне заштите Првог марта, или на не-ки други дан, који одреди председник Општине, по положају, командант опшптинског штаба за ванредне ситуације.
         Предлоге за признања и награде доставља Општинском већу Општински штаб за ванредне ситуације, а признања и награде уручује председник Општине, по положају командант Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Општинско веће посебним актом ближе ће уредити врсту награда и признања и критеријуме за доделу истих.
 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШHЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан  34.
         Постављање повереника и заменика повреника цивилне заштите на територији Општине извршиће Општински Штаб за ванредне ситуације, у року од  30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         У складу са Законом и другим прописима обра-зовати јединице опште намене Општине у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         Процена угрожености и План заштите и спа-савања у ванредним ситуацијама Општине, израдиће се према утврђеним роковима, одређеним Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (“Сл. гласник Р. Србије”, бр. 8/11)
         Општинско веће ће посебним правним актом утврдити врсту награда и признања, као и крите-ријуме за њихову доделу, у року од 60 дана од дана доношења одговарајућег прописа, од стране на-длежног органа у Републици Србији.
         Финансирање система заштите и спасавања уградити у Буџет Општине за 2012. годину.
 
Члан 35.
         Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-16/12-04
Датум: 20. април 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81