gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора јавног предзећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве „Станоградња“ Алибунар

На оносву члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, а на предлог Управног одбора Јавног предузећа ''Станоградња'' Алибунар, на својој Четрдесетпрвој седници одржаној дана 28. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
 
 
  1. Зорица Миливојев, дипломирани инжењер архитектуре из Алибунара, именује се за директора Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве „Станоградња“ Алибунар, на период од четири године.
  2. Мандат почиње да тече даном доношења овог решења, тј. од 28. марта 2012. године.
  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-8/12-04
Датум: 28. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81