gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,  број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, на својој Четрдесетпрвој седници одржаној 28. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
Динка др Кожокар-Даждеа, доктор медицине из Локава, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља Алибунар.
Мандат вршиоца дужности директора трајаће до избора директора Дома здравља Алибунар, у складу са законом, а почиње да тече од дана именовања, тј. од 28. марта 2012. године.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-3/12-04
Датум: 28. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81