gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетој седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈП ''СТАНОГРАДЊА'' АЛИБУНАР
 
         Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ЈП ''Станоградња'' Алибунар, број 448/2011 дана 06.12.2011. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-6/10-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81