gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетој седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ЈП ''ТУРИСТ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
         Даје се сагласност на Програм пословања ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ЈП ''Турист Алибунар'' Алибунар, број 77-11/2011 дана 29.11.2010. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-5/10-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81