gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2012. годину ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетојј седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ
ДЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
 
         Даје се сагласност на Програм пословања ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор ДЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац, број 395/11 од 07.12.2011. године.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-2/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81