gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Локална самоуправа
 • Службени лист
 • СЛ 2012/03
 • Решење о изменама решења о образовању комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Службени лист општине Алибунар

Решење о изменама решења о образовању комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси следеће
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
 
Члан 1.
         У Решењу о образовању Комисије за израду Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2010, 1/2011, 9/2011 и 13/2011), члан 2. мења се и гласи:
         ''Комисија се састоји од председника и чланова и то:
         Председник Комисије Октавијан Брошћанц, дипломирани правник у пензији из Алибунара.
         Чланови Комисије:
 • Драгана Коматина, дипломирани правник из Владимировца,
 • Пера Мохан, доктор ветерине из Локава,
 • Александар Тот, економиста из Алибунара,
 • Људмила Устић, студент из Владимировца,
 • Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара,
 • Ивица Росић, дипломирани инжењер пољопривреде из Банатског Карловца,
 • Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава.
         Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период од годину дана.''
 
Члан 2.
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-43/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81