gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о подржавању пројекта снимања филма на територији општине Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачка 19. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
О Д Л У К У
О ПОДРЖАВАЊУ ПРОЈЕКТА СНИМАЊА ФИЛМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
  1. Подржава се предлог за реализацију пројекта снимања филма на територији Општине Алибунар у реализацији Продуцентске куће ''Арт Акција'' из Београда, Улица крунска број 75, коју заступа директор Слободан Скерлић.
  2. Општина Алибунар ће, у сврху реализације пројекта из тачке 1. ове Одлуке, настојати да обезбеди потребна средства из буџета и фондова Аутономне Покрајине Војводине и буџета и фондова Републике Србије, као и код домаћих и страних донаторских кућа.
  3. Општина Алибунар пружиће подршку у виду омогућавања коришћења инфраструктуре на територији Општине Алибунар, чији је корисник Општина Алиубнар.
  4. О реализацији ове Одлуке стараће се председник Општине, који може овластити одређено правно или физичко лице ради подношења захтева за обезбеђивање средстава и прикупљање потребне документације.
  5. Након обезбеђивања средстава из извора наведених у тачки 2. ове Одлуке, Општина Алибунар закључиће са Продуцентском кућом ''Арт Акција'' из Београда уговор о пословно-техничкој сарадњи, којим ће се утврдити међусобна права и обавезе уговорних страна.
  6. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-40/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81