gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08; 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 40. седници, одржаној дана 09. марта 2012. године донела је
 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 1.
         Овом Одлуком се доноси Програм коришћења средстава Буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар за 2012. годину, односно за период од 1.1.2012. године до 31.12.2012. године (у даљем тексту: Програм).
 
Члан 2.
         Програмом коришћења средстава Буџетског Фонда за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд) за 2012. годину је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе.
         Очекивани приход Фонда се остварује од посебне Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању Накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (``Сл. лист оппштине Алибунар``, бр. 1/2010 и 1/2011), као и од Накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005 и 6/2007), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.
         Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.
 
Члан 3.
         Финансијска средства Фонда се планирају за:
 1. Опремање локације санитарне депоније, по претходно утврђеној локацији исте, као и за санацију и рекултивацију постојећих неуређених депонија комуналног отпада, што као прву активност подразумева израду пројеката санације и рекултивације,
 2. Израду локалних, акционих и санационих планова, на основу обавеза прописаних законима из области заштите животне средине,
 3. Опремање центара за сакупљање комуналног отпада, који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад, као и сакупљачких станица у насељима са припадајућим групама прилагођених контејнера
 4. Мере и активности у оквиру озелењавања:
 5. а) подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације,
 6. б) планирање и организовање радова на одржавању паркова и осталих зелених површина по свим насељеним местима у општини,
 7. в) обезбеђивање садница за пролећну и јесењу садњу за допуну зелених површина у парковима и другим јавним површинама.
 8. Учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:
 9. а) Акције организоване од стране републичких органа, органа АП Војводине и општинских органа,
 10. б) Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова и информатичко-пропагандног материјала,
 11. в) Учествовање на еко-конференцијама, стручним семинарима и другим еколошким манифестацијама.
 12. Припрему програма заштите природних, културних и споменика од посебног значаја.
 13. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:
 14. - коришћења природних ресурса и добара,
 15. - квалитета ваздуха,
 16. - комуналне буке,
 17. - квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.
 18. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
 19. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.
 
Члан 4.
         Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.
         Поред пројеката и активности планираних ових Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу одлуке Општинског већа.
         Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Секретаријату за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.
 
Члан 5.
         Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-48/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81