gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о изменама и допунама одлуке о изради плана детаљне регулације за комплекс ``Ветроелектрана Алибунар`` у К.О. Селеуш, К.О. Владимировац и К.О. Нови Козјак

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС``, бр. 72/09; 81/09 – исправка, 64/10 – УСРС и 24/11), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (``Сл. гласник РС``, бр. 135/04 и 88/10) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 40. седници, одржаној дана 09. марта 2012.  године, доноси
 
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КОМПЛЕКС ``ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР``
У К.О. СЕЛЕУШ, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ И К.О. НОВИ КОЗЈАК
 
Члан 1.
         У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за комплекс ``Ветроелектрана Алибунар`` у к.о. Селеуш, к.о. Владимировац и к.о. Нови Козјак (``Сл. лист општине Алибунар``, бр. 9/11), у члану 3. се додаје нови став 5. који гласи:
         План се може по потреби доносити фазно. Концептом Плана ће се утврдити целине – фазе које је могуће даље самостално плански разрађивати.
 
Члан 2.
         Члан 4. мења се и гласи:
         Рок за доношење Плана, односно свих фаза Плана, је 1 годину од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         У случају да се План не донесе у целости у року одређеном у претходном ставу, све фазе Плана које су донете у том року остају на важности, док је за фазе Плана које нису донете у том року потребно донети посебну одлуку о изради.
           
Члан 3.
         Члан 7. мења се и гласи:
         Саставни део ове Одлуке је Решење Општинске управе општине Алибунар – Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, број 501-4/12-03 од 02.03.2012. године, да за План није потребна израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу општине Алибунар``.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-5/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А л и б у н а р
 
Председник Скупштине
Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81