gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о допуни одлуке о образовању Општинске управе општине Aлибунар

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 18/2008, 17/2010-исправка), у члану 12. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
''Секретаријат обавља и послове за потребе Скупштине општине и председника општине, као и њихових радних тела: припремање седница; обраду аката усвојених на седницама; сређивање докумената о раду Скупштине општине; председника општине и Општинског већа и њихових радних тела; послове стручне библиотеке; пружање стручне помоћи одборничким групама у изради предлога одлука и других аката које подносе Скупштини општине и њеним радним телима; прибављање одговора и обавештења које траже одборници; представке и предлоге грађана; пружање стручне помоћи у поступцима избора, именовања и постављења, вођење одговарајућих евиденција; обављање протоколарних послова за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; врши проверу усаглашености нормативних аката, одлука, решења и закључака које доносе Скупштина општине, председник општине и Општинско веће за законом и другим прописима, врши и друге послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-1/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р. 

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81