gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу помоћника председника општине

На основу члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине Алибунар, дана 30.01.2012. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ПОСТАВЉА СЕ Милован Ановић, дипломирани правник из Алибунара, за помоћника председника Општине Алибунар, за правна питања и примену законских прописа за питања из надлежности председника Општине.
Помоћник председника Општине даје предлоге председнику Општине за решавање питања из надлежности председника Општине, везана за примену закона, других прописа и општих аката републичких, покрајинских и општинског органа и стара се о законитости аката из надлежности председника Општине.
Помоћник председника Општине за свој рад одговоран је председнику Општине.
Помоћник председника Општине није на сталном раду у Општини Алибунар.
Помоћник председника Општине има право на накнаду за свој рад, коју утврђује Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, до висине коефицијената утврђених законом за изабрана лица. Председник Општине предлаже Комисији за кадровска, административна питања и радне односе коефицијент за утврђивање висине накнаде. Накнада се може исплаћивати у месечном износу.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
П Р Е Д С Е Д Н И К
Број: 020-15/12-04
Датум: 30.01.2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Јовановић
 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81