gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о утврђивању приоритета капиталних улагања у реализацији Стратегије развоја општине Алибунар

На основу члана 45. тачка 32. у вези са тачком 5. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине, на 38. седници одржаној дана 21. децембра 2011. године, доноси

 

 

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТА
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

            Утврђују се приоритети капиталних улагања у реализацији Стратегије развоја Општине Алибунар у 2012. години у областима комуналне инфраструктуре и другим областима и то:

 1. Довршетак спортске сале у Албунару;
 2. Завршетак капела на гробљима у насељеним местима Алибунар, Иланџа, Локве, Селеуш и Владимировац;
 3. Изградња и реконструкција саобраћајница на територији Општине Алибунар;
 4. Доградња зграде основне школе у Банатском Карловцу;
 5. Уређење депонија на територији Општине Алибунар,
 6. Изградња канализације у насељеном месту Локве;
 7. Изградња водозахвата и реконструкција водовдоних мрежа у насељима на територији Општине Алибунар;
 8. Уређивање и измуљивање канала,
 9. Наткривање пијаца у Јаношику и Новом Козјаку;
 10. Реконструкција зграде Ватрогасног дома у Иланџи;
 11. Изградња, уређивање и одржавање атарских путева на територији Општине Алибунар;
 12. Изградња трафо станице у насељеном месту Владимировац,
 13. Изградња индустријске зоне у Банатском Карловцу,
 14. Реконструкција водовода, канализације, зграде основне школе и дома културе у Селеушу.

 

Члан 2.

            Средства за реализацију предлога пројеката из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се у буџету Општине Алибунар, буџетима Републике Србије  и Аутономне Покрајине Војводине, средстава одобрених из пројеката по конкурскима, донаторских средстава и других законом дозвољених извора финансирања.

            Из средстава буџета Општине Алибунар мо-же се вршити делимично финансирање (суфинанси-рање) пројеката наведених у тачки 1. ове Одлуке.

 

Члан 3.

            Општина Алибунар (органи и службе Општи-не Алибунар и Фонд за развој Општине Алибунар) подносиће предлоге пројеката покрајиским и републичким фондовима ради обезбеђивања средстава за финасирање реализације предлога пројеката.

 

Члан 4.

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Алибунар“

 

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-135/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81