gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању секретара Општинске изборне комисије

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 33/02) и члана 100. Статута општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 1/06), Скупштина општине Алибунар на Тридесетосмој седници одржаној дана 21. децембра 2011. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 

 

  1. Разрешава се Маријана Трифу, дипломирани правник из Алибунара, са функције секретара Општинске изборне комисије, на лични захтев.
  2. Именује се Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник из Локава, на функцију секретара Општинске изборне комисије.
  3. Мандат секретара Општинске изборне комисије траје до истека мандата Општинске изборне комисије, а почиње да тече од 21. децембра 2011. године.
  4. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-138/11-04
Датум:21. децембар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81