gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 107/2005) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетосмој седници од 21. децембра 2011. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 

         Разрешава се Илија Пенца из Владимировца са функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Именује се Данило Ћирић из Алибунара на функцију члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, до истека мандата Управног одбора Дома здравља Алибунар.

         Мандат разрешеног члана Управног одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Управног одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Управног одбора.

         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-25/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81