gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основана система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

 

I

         Разрешава се Слободан Цветић из Алибунара са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника Савета родитеља због смрти.

         Именује се Кристијан Цинцар из Владимировца на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника Савета родитеља.

 

II

         Мандат члана Управног одбора траје до истека мандата  Управног одбора.

 

III

         Ово Решење објављивати у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-26/11-04
Датум: 21 децембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81