gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански''Иланџа из реда представника Савета родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетосмој седници одржаној 21. децембра 2011. године доноси

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' ИЛАНЏА ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА

 

 

  1. Разрешава се Љубомир Станојев функције члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа из реда представника Савета родитеља.
  2. Именује се Драгослав Бугарин на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански'' Иланџа из реда представника Савета родитеља.
  3. Мандат разрешеног члана Школског одбора престаје даном доношења овог Решења, а мандат именованог члана Школског одбора почиње да тече првог дана од дана доношења овог Решења и траје до истека мандата Школског одбора.
  4. Ово Решeње ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-30/11-04
Датум: 21. децембар 2011. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81