gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о промени Статута општине Алибунар

На основу члана 121. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетшестој седници одржаној 18. новембра 2011. године донета је

 

ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         У Статуту општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), у члану 15. тачка 26. мења се и гласи:

''26) управља јавном својином општине (општинском својином) и другом имовином, у складу са законом''.

 

Члан 2.

         У Одељку II НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНЕ, после члана 21. додаје се поднаслов: ''Јавна својина општине (општинска својина)'', а после поднаслова додаје се члан 21а. који гласи:

''Члан 21а.

         У јавној својини општине (општинској својини) су добра од општег интереса, ствари које користе органи и организације општине и друге ствари које су, у складу са законом у својини општине.

         У општинској својини су добра у општој употреби – улице које нису део аутопута, државног пута I реда или магистралног пута, тргови и јавни паркови.

         Носилац права општинске својине је општина.

         Месне заједнице имају право коришћења на средствима у општинској својини у складу са одлуком Скупштине општине.

         Корисник ствари у општинксој својини је општина.

         О прибављању, располагању, закупу и отуђењу непокретних ствари у општинској својини, под условима прописаним законом, одлучује скупштина општине.

         О прибављању, располагању, закупу и отуђењу осталих ствари у општинској својини одлучује председник општине.

         О прибављању покретних ствари у општинској својини које служе за рад и функционисање органа општине одлучују:

1. о прибављању ствари у општинској својини за потребе председника општине и Општинског већа – председник општине;

2. о прибављању ствари у општинској својини за потребе Скупштине општине – председник Скупштине општине;

3. о прибављању ствари у општинској својини за потребе Општинске управе – начелник Општинске управе.

         За закључивање уговора о прибављању, отуђењу, узимању и давању у закуп, као и располагању непокретностима у општинској својини надлежан је председник општине.

         Закључење уговора о прибављању, отуђењу, узимању и давању у закуп, као и располагању покретним стварима у општинској својини које служе за рад и функционисање органа општине надлежну су:

  1. за уговоре о прибављању, отуђењу, узимању и давању у закуп, као и располагању стварима у општинској својини за потребе председника општине и Општинског већа – председник општине;
  2. за уговоре о прибављању, отуђењу, узимању и давању у закуп, као и располагању стварима у општинској својини за потребе Скупштине општине – председник Скупштине општине;
  3. за уговоре о прибављању, отуђењу, узимању и давању у закуп, као и располагању стварима у општинској својини за потребе Општинске управе – начелник Општинске управе.

         Друга питања од значаја за општинску својину регулисаће се посебном одлуком Скупштине општине Алибунар''.

 

Члан 3.

         У члану 40. тачка 17. мења се и гласи:

''17) доноси одлуку о прибављању, располагању, закупу и отуђењу непокретности у општинској својини и другој имовини, у сладу са законом;''.

 

Члан 4.

         У члану 55. после тачке 13. додаје се тачка 14. која гласи:

''14) доноси одлуке и закључује уговоре о средствима у јавној својини општине (општинској својини), у складу са законом и овим Статутом''.

 

Члан 5.

         У члану 56. став 1. број ''7'' замењује се бројем ''11''.

 

Члан 6.

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-10/11-04
Датум: 18. новембра 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81