gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о одобравању финансијске помоћи грађанима општине Алибунар из буџета општине Алибунар

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09), члана 111. Закона о социjалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/2011), члана 137. Закона о спорту („Службени гласник РС“ број 24/2011) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетшестој седници од 18. новембра 2011. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О OДОБРАВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 

Члан 1.

            Овом Одлуком одобрава се финансијска помоћ, као вид награђивања и социјалне помоћи грађанима Општине Алибунар, из буџета Општине Алибунар за:

 1. ученике основних и средњих школа;
 2. редовне студенте виших школа и факултета са територији општине Алибунар;
 3. наставно особље и директора основних и средњих школа и запослене у предшколској установи;
 4. летовање и екскурзије ученика основних и средњих школа у земљи и иностранству;
 5. културно-уметничка друштва, спортска друштва и спортиста;
 6. стручно усавршаање кадрова са територије општине Алибунар;
 7. новорођене бебе;
 8. пензионере, стара и изнемогла лица и лица ометена у развоју;
 9. добровољне даваоце крви;
 10. хуманитарне организације;
 11. пољопривредне произвођаче;
 12. погребне трошкове;
 13. друге видове финансијске помоћи, по одлуци Општинског већа Општине Алибунар.

 

Члан 2.

            Овлашћује се Општинско веће Општине Алибунар да донесе одлуку о висини помоћи за поједине видове помоћи предвиђене чланом 1. ове Одлуке.

            Приликом утврђивања износа финансијских средстава, Општинско веће ће донети одлуку о начину исплате средстава.

 

Члан 3.

            Средства за исплату финансијске помоћи, на основу ове Одлуке, обезбедиће се у буџету Општине Алибунар, у складу са важећом одлуком о буџету за текућу буџетску годину.

 

Члан 4.

            О спровођењу ове Одлуке стараће се надлежна организациона јединица Општинске управе општине Алибунар – Секретаријат за привреду, јавне службе и развој.

 

Члан 5.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаљивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТНЕ
Број: 400-49/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.  

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81