gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о оснивању Установе културних делатности ''Центар за културу општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 81. а у вези са чланом 26.  Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана  40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број  12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године, доноси

 

О  Д  Л  У  К  У
О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ
„ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

            Одлуком о оснивању Установе културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“  Алибунар (у даљем тексту: Одлука), утврђује се;

 1. назив оснивача;
 2. назив и седиште установе;
 3. делатност установе;
 4. средства за рад установе;
 5. права, обавезе и одговорности оснивача у погледу обављања делатности установе;
 6. органи установе и њихова овлашћења;
 7. рок за доношење статута.

 

II НАЗИВ ОСНИВАЧА

 

Члан 2.

            Скупштина општине Алибунар, ради задовољења потреба и интереса грађана у области културе, оснива Установу културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар

 

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ

 

Члан 3.

            Установа ће пословати под називом:: Установа културних делатности „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар.

            Седиште установе је у Алибунару, Трг слободе 15.

            Промена назива и седишта може се вршити Одлуком Скупштине општине Ковин, по предлогу Управног одбора Установе.

 

IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

 

Члан 4.

            Делатност Установе је:

59.14 Делатност приказивања кинематографских дела.

85.52 Уметничко образовање.

90.01 Извођачка уметност.

90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности.

90.04 Рад уметничких установа

91.02 Делатност музеја, галерија и збирки.

59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике.

73.12 Медијско представљање.

58.11 Издавање књига.

58.13 Издавање новина.

47.60 Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама.

47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом.

81.10 Услуге одржавања објекта.

82.19 Фотокопирање, припрема докумената и друга специјализована канцеларијска подршка.

69.20 Рачуноводствени и књиговодствени послови.

            Установа „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар може, без уписа у судски регистар да обавља и друге делатности које служе успешном обављању делатности које су уписане у Регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или привремено.

            Установа не може мењати делатност без сагласности оснивача .

 

V СРЕДСТВА ЗА РАД УСТАНОВЕ

 

Члан 5.

            Средства за рад Установе обезбедиће се у буџету општине Алибунар, у складу са законом.

Средства за финансирање културних програма и средства за зараде запослених у броју и структури за коју је сагласност дало Општинско веће, обезбеђују се у буџету општине Алибунар.

            Установа може део средстава обезбеђивати и из сопствених извора у складу са годишњим програмом .

            Висину средстава за финансирање Установе утврђује Скупштина општине Алибунар на основу стратешког плана и предложеног годишњег плана рада Установе.

            Предлог годишњег програма рада установе садржи посебно исказана средства за остваривање програмских активности, средства за финансирање инвестиционих и текућих одржавања и средства за зараде запослених.

Члан 6.

            Скупштина општине утврђује који ће се програми Установе финансирати у току календарске године.

            На основу Одлуке из става 1. Општинско веће разматра Предлог уговора о финансирању Установе и овлашћује Председника Oпштине да изврши потписивање наведеног Уговора.

            Исплата средстава из буџета општине врши се решењем о преносу средстава у складу са Законом којим се уређује буџетски систем.

 

Члан 7.

            Општинска управа Алибунар на предлог директора Установе може одлучити да распише јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури.

            О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује комисија коју образује начелник Општинске управе Алибунар.

            Са изабраним подносиоцем пројекта закључује се уговор о његовом финансирању, односно суфинансирању.

 

Члан 8.

            На крају текуће године, директор Установе сачињава Нацрт извешатаја о реализацији културних програма и пројеката и исти доставља на разматрање Управном одбору Установе.

            Извештај заједно са Одлуком Управног одбора доставља се Скупштини општине у роковима утврђеним програмима рада Скупштине општине Алибунар.

           

VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ

           

Члан 9.

            Скупштина општине Алибунар, као оснивач установе врши контролу рада кроз разматрање годишњих планова рада установе и годишњих извештаја о раду.

 

Члан 10.

            Скупштина општине у оквиру овлашћења, даје сагласност на :

 1. Статут Установе;
 2. располагање (прибављање и отуђење) имовином веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности;
 3. давање гаранција за задужења Установе;
 4. статусне промене.

            Општинско Веће општине Алибунар даје сагласност на број и структуру запослених у Установи.

 

Члан 11.

            На права, обавезе и одговорности запосле-них у Установи примењују се општи прописи о раду.

 

Члан 12.

У случају поремећаја у пословању установе Скупштина општине Алибунар може наложити про-мену унутрашње организације и систематизације установе, разрешење директора, Управног и Надзорног одбора и ограничити Установу да распо-лаже одређеним средствима до консолидовања стања.

           

VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ И ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА

 

Члан 13.

            Органи установе су:

1. Директор

2. Управни одбор.

3. Надзорни одбор.

 

Директор

Члан 14.

            Директор Установе руководи радом Установе.

            Директора Установе именује и разрешава Скупштина општине Алибунар.

            Директор Установе именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса за период од четири године и може бити поново именован.

            Јавни конкурс за именовање директора расписује и спроводи Управни одбор Установе.

            Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата директора.

            Управни одбор Установе дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса утврди предлог кандидата и достави Скупштини општине Алибунар.

            Скупштина општине Алибунар именује директора Установе на предлог Управног одбора установе.

             Ако Скупштина општине Алибунар, као оснивач не прихвати предлог Управног одбора за именовање директора сматра се да јавни конкурс није успео.

 

Члан 15.

            Услови за избор кандидата за директора Установе утврђују се Статутом Установе.

            Кандидат за директора дужан је да уз пријаву приложи програм рада и развоја Установе .

 

Члан 16.

            Скупштина општине може именовати врши-оца дужности  директора Установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када дире-ктору престане дужност пре истека мандата, одно-сно када јавни конкурс за директора није успео.

 

Члан 17.

Директор Установе:

 1. организује и руководи радом Установе .
 2. доноси Акт о организацији и систематизацији послова и друга акта у складу са законом и Статутом Установе.
 3. извршава одлуке Управног одбора и органа Општине.
 4. заступа и представља Установу .
 5. стара се о законитом раду Установе.
 6. одговоран је за спровођење програма рада Установе.
 7. одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе.
 8. врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Установе.

 

Члан 18.

            Дужност директора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.

            Скупштина општине разрешиће директора пре истека мандата:

            1. на лични захтев;

            2. ако обавља дужност супротно одредбама  закона , ове Одлуке и Статута Установе;

            3. ако нестручним, неправилним и неса-весним радом проузрокује већу штету Установи или тако занемарује или несавесно извршава своје оба-везе да су настале или могу настати веће сметње у раду Установе;

            4. ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за оба-вљање дужности директора, односно ако је право-снажном судском Одлуком осуђен на кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Установе;

            5. из других разлога утврђених Законом и Статутом Установе.

 

Члан 19.

            Установа, поред директора, може имати је-дног уметничког, односно програмског руководиоца који руководи уметничким, односно стручним пословима и за њих је одговоран.

            Услови за именовање и разрешење уме-тничког, односно програмског руководиоца утврђују се Статутом Установе и Правилником о систематизацији послова.

 

Управни одбор

Члан 20.

            Управи одбор управља радом Установе.

            Управни одбор има 5 чланова.

            Чланове Управог одбора именује и разрешава оснивач, на предлог надлежног скупштинског радног тела.

            Два члана Управног одбора бирају се из реда запослених у Установи.

            У Управни одбор мора се изабрати једна представница мање заступљеног пола (жена).

            Председника Управног одбора именује Скупштина општине из реда чланова Управног одбора.

            Чланови Управног одбора Установе именују се на 4 године.

 

Члан 21.

            Скупштина општине може, до именовања председника и чланова Управног одбора Установе да именује вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора.

            Скупштина општине може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.

 

Члан 22.

Управни одбор Установе :

 1. доноси Статут;
 2. доноси друге опште акте, предвиђене законом и Статутом;
 3. уређује пословну и развојну политику;
 4. одлучује о пословању Установе;
 5. доноси програме рада Установе, на предлог директора;
 6. доноси годишњи финансијски план
 7. усваја извештај о попису и годишњи обрачун;
 8. усваја годишњи извештај о раду и пословању;
 9. даје предлог о статусним променама , у складу са Законом;
 10. даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
 11. закључује Уговор о раду са директором;
 12. обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Скупштина општине даје сагласност на акте из става 1. тачке 1.  5.  6.  и 8.

 

Надзорни одбор

Члан 23.

            У Установи се образује Надзорни одбор.

            Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе.

            Надзорни одбор има 3 члана.

            Председника и чланове Надзорног одбора бира Скупштина општине.

            Један члан Надзорног одбора бира се из реда запослених, на предлог запослених, а два члана као представници  Скупштине општине Алибунар.

            У састав Надзорног одбора обавезно се именује једна представница мање заступљеног пола (жена).

 

Члан 24.

            Скупштина општине може до именовања председника и чланова Надзорног одбора Установе да именује вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора .

            Скупштина општине може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Установе и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата.

            Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

 

Члан 25.

            Надзорни одбор :

1. врши надзор над пословањем Установе;

2. контролише законитост располагања финансијским средствима;

3. контролише годишњи обрачун Установе (завршни рачун)

4. прати располагање имовином Установе;

5. указује директору и Управном одбору на пропусте и незаконитости;

6. подноси извештај о свом раду Скупштини општине Алибунар, најмање једном годишње.

 

Члан 26.

            Статутом Установе ближе се уређује делокрг рада Установе, надлежности, састав и ближи услови за именовање и разрешење органа Установе, заступање и представљање, права, обавезе и одговорности запослених, начин организоавања послова и друга питања од занчаја за пословање Установе.

 

VIII ПРЕСТАНАК РАДА УСТАНОВЕ

 

Члан 27.

            Установа може престати са радом Одлуком Скупштине општине Алибунар као оснивачем.

            У случају престанка рада Установе новчана средстава, опрема и инвентар преносе се општини Алибунар.

 

Члан 28.

            Установа „Центар за културу општине Алибунар“ Алибунар дужна  је да донесе Статут Установе року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 29.

            До именовања директора Установе културе „Центар за културу општине Алибунар“, послове вршиоца дужности директора обављаће Битевић Перица из Алибунара, Виноградарска 9.

            Вршилац дужности директора обављаће ту функцију најдуже једну годину.

            Трошкови накнаде рада вршиоца дужности директора финансираће се из средстава буџета општине Алибунар, на основу уговора.

 

Члан 30.

            Скупштина општине именоваће чланове управног и надзорног одбора, односно вршиоце дужности чланова управног и надзорног одбора у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

 

Члан 31

Управни одбор Установе дужан је да у року од 30 дана од дана именoвања донесе статут и друга акта Установе неопходна за упис Установе у регистар код надлежног органа.

 

Члан 32.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Алибунар".

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-12/11-04
Датум: 18. новембар 2011.
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81