gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању секретара Спортског савеза општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на својој Тридесетшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА
СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

  1. Разрешава се Милоје Павловић из Владимировца са функције секретара Спортског савеза општине Алибунар.
  2. Именује се Вук Павловић из Владимировца на функцију секретара Спортског савеза општине Алибунар на период од четири године, почевши од дана доношења овог Решења.
  3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-117/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81