gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар

         На основу члана 12. Закона о јавним предузе-ћима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 107/2005, 108/2005 – испр., 123/2007 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпшестој седници одржаној дана 18. новембра 2011. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

 

  1. Разрешава се Данијел Кишмартон из Владимировца функције председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар.
  2. Именује се Пуниша Џелебџић из Банатског Карловца на функцију председника Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар.
  3. Мандат председника трајаће до истека мандата Управног одбора Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-14/11-04
Датум: 18. новембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Октавијан др Отонога, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81